Google Loon ใช้ balloons ทดสอบสัญญาณ 4G LTE คลื่นความถี่ 700 MHz และ 800 MHz

Google Loon ส่ง balloons ขึ้นบนน่านฟ้า Winnemucca รัฐ Nevada ความสูงระดับ 50,000 ฟุต โดยใช้คลื่นความถี่ 4G LTE 20, 28 หรือคลื่นความถี่ 800 MHz และ 700 MHz ซึ่งเป็นการขออนุญาตผ่านทาง FCC เป็นที่เรียบร้อยโดยโครงการดังกล่าวนี้ เป็นการนำเสาสัญญาณลอยตัวขึ้นโดยใช้
Balloons ไปยังอยู่ในตำแหน่งเหนือพื้นที่ทดสอบ เพื่อให้ทดสอบการให้บริการสัญญาณ 4G LTE สื่อสารระหว่าง Balloons กับสถานนี้ภาคพื้นดิน โดยใช้สัญญาณ Wi-Fi หรือความถี่ E-band โดยการใช้สัญญาณเรียกเข้าด้วย WI2XCS และ WH2XUPนอกจากนี้มีการใช้สัญญาณ GPS ควบคุม ในระดับความสูงที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์ที่ระดับความสูงประมาณ 50,000 ฟุต


ในขณะทดสอบ Loon จะหยุดการส่งสัญญาณ balloons ทันทีหากลูกโป่งออกจากพื้นที่ทดสอบ balloons

การทดสอบนี้เป็นการทดสอบการเชื่อมต่อสัญญาณกับโครงสร้างโทรคมนาคมภาคพื้นดิน เพื่อทำการเปิดและปิดสัญญาณระหว่างกันเพื่อให้มีความสามารถตรวจเช็คไม่ให้ balloons ลอยหายไปยังอากาศ

การทดสอบในช่วงที่ผ่านมามีการปรับแต่งความสามารถในการของ LTE เพื่อให้ผู้ใช้งานบน balloons สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้และตัวอุปกรณ์ที่ติดตั้งบน balloons มีความสามารถส่งสัญญาณเป็นระยะๆ กับสถานีภาคพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คาดว่าสามารถใช้กระจายสัญญาณ LTE จะสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางกิโลเมตร


สำหรับคลื่นความถี่ 720-725, 789.5-794.5, 791-801 และ 832-842 MHz โดยทาง FCC อนุญาตให้ทดลองการใช้งานคลื่นความถี่นี้ในวันที่ 15 กันยายน 2018 และวันที่สิ้นสุดในวันที่ 14 มีนาคม 2019

โครงการนี้เป็นโครงการที่สนับสนุนเครื่องบินไร้คนขับ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2018 ทาง Google แจ้ง FCC ว่าการโอนสัญญาณเรียกเข้า WH2XUP และ WI2XCS จาก Google ไปยัง Loon เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ในอนาคต Google หวังว่าเป็นได้เห็นเทคโนโลยี balloons ในการให้บริการสัญญาณ LTE ที่ลอยจากฟ้ามาให้ผู้คนที่อยู่ห่างไกลได้ใช้งานอินเทอร์เน็ต


โครงการที่ว่า Loon ยังได้ร่วมมือกับโครงข่ายอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ AT&T เพื่อให้ผู้ใช้งานอยู่ในอุทกภัยร้ายแรงต่างๆ ในประเทศให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารให้เร็วที่สุด


ข้อมูล  businessinsider  chimpreports  fiercewireless  theverge

Share this Article: