CAT ดันโครงการ "ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์” จัดรับฟังความเห็น Market Sounding ภาคเอกชน

CAT จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) สำหรับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์” (Digital Park Thailand) หนึ่งในโครงการสำคัญภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถาพิเศษโดย เจริญชัย ประเทืองสุขศรี ประธานคณะทำงานโครงการลงทุน  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  เกี่ยวกับบทบาทและความพร้อมของภาครัฐในการขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์    โดยมีองค์กรเอกชนไทยและต่างประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ กลุ่มนักลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  สถาบันการศึกษา อุตสาหกรรมยานยนต์  ธนาคารและสถาบันการเงิน  สมาคมการค้า  ฯลฯ     

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  CAT  ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์” ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   ได้นำเสนอภาพรวมโครงการฯ รวมถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของโครงการ “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์”  ในงาน  Market Sounding ครั้งที่ 1 ดังกล่าว  เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนไทยและต่างประเทศที่สนใจร่วมลงทุน    ทั้งนี้ โครงการ  “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์”  เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP)  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งจะพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัลที่ทันสมัยของภูมิภาคอาเซียน   บนพื้นที่กว่า 800 ไร่  บริเวณอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี    โดยภายในโครงการฯ  CAT ได้จัดเตรียมโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมความเร็วสูง  ทั้งระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงภายในประเทศ และระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ   พร้อมสำหรับรองรับการลงทุนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) 

โครงการ  “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์” เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการยกระดับอุตสาหกรรมไอซีทีของประเทศให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต   ตลอดจนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

นอกจากนี้  โครงการ “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์”  ยังมีเป้าหมายช่วยพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลของประเทศให้เพียงพอและมีคุณภาพอีกด้วย

 

ทั้งนี้  CAT จะนำข้อเสนอแนะและความเห็นที่ได้รับจากการจัดงานครั้งนี้ ไปประกอบการจัดทำข้อมูลโครงการในรายละเอียดและร่างเอกสารคัดเลือกเอกชนเพื่อนำเสนอในงาน Market Sounding ครั้งต่อไป  ซึ่งมีกำหนดจะจัดภายในเดือนตุลาคมนี้    โดยคาดว่าจะเปิดขายเอกสารคัดเลือกเอกชนได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 และจะพิจารณาข้อเสนอของเอกชนและประกาศผลการคัดเลือกเอกชนเข้าเป็นผู้ร่วมลงทุนในโครงการฯ ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562    

ก่อนหน้านี้  CAT ได้มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศจีน  โดยลงนามเอ็มโอยู กับบริษัท CAC Telecom International Limited (CAC)  จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วยการศึกษาโครงการร่วมก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง (Principal Term Sheet of Thailand – Hong Kong Submarine Cable) และโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เนตในประเทศไทย (Memorandum        of Understanding of Internet Data Center in Thailand)  เพื่อสร้างศักยภาพด้านดิจิทัล การลงทุนและขยายการติดต่อสื่อสารของประเทศไปสู่ทั่วโลก  รวมถึงการเพิ่มแบนด์วิดท์ในโครงการเส้นทางเศรษฐกิจหรือ "วัน เบลต์ วันโรด" ไปยังฮ่องกง เพื่อทำให้ไทยเป็นเกตเวย์ในกลุ่มประเทศ CLMVT

 คลิปแนะนำโครงการ Digital park thailand โดย CAT Telecom 

ทั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนรัฐบาลโดย      สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี , ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   พร้อมด้วย หวัง หย่ง มนตรีแห่งรัฐของจีน ซึ่งได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงจากรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนจีน 500 คน เข้าร่วมงาน  ณ Hall D ชั้น 3 ศูนย์ประชุม Pattaya Exhibition and Convention Hall (Peach) ฝั่งตะวันออก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา 

Share this Article: