CAT จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันสื่อสารแห่งชาติ 4 สค. ประจำทุกปี ณ พระอนุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาฯ

4 สิงหาคม 2561 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดขึ้น ณ พระอนุสาวรีย์ บริเวณเกาะกลางน้ำ CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ 

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงาน พระประยูรญาติ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ   


           

จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช มีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์  ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 45  ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี  โดยทรงเป็นพระราชโอรสองค์เล็กสุดร่วมอุทรเดียวกันกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาฯ ได้ทรงศึกษาวิชาการความรู้หลากหลายด้าน จึงทำให้ทรงมีพระปรีชารอบรู้ราชการเป็นอย่างดี   จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเลื่อนตำแหน่งชั้นยศทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนให้สูงขึ้นเป็นลำดับ  โดยทรงปฏิบัติราชการทั้งในด้านการปกครอง  ด้านการทหาร ด้านการต่างประเทศ ด้านราชประเพณีและการช่าง ด้านพระนิพนธ์และการพิมพ์ รวมทั้งทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้จัดการไปรษณีย์ขึ้นโดยโอนงานโทรเลขจากกรมพระกลาโหมมารวมอยู่ด้วยกัน  และสามารถเปิดการไปรษณีย์ได้เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2426 ซึ่งต่อมาภายหลังได้มีจัดตั้งเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลข  โดยจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาฯ ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีย์โทรเลขพระองค์แรก


CAT ในฐานะหน่วยงานที่แยกงานออกมาจากกรมไปรษณีย์โทรเลขมาเป็นการสื่อสารแห่งประเทศไทยเมื่อปี 2520 ต่อมาได้แปลงสภาพองค์กรอีกครั้งโดยจัดตั้ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เมื่อปี 2546   CAT จึงได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านในวันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี  ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาฯ ทรงมีต่อกิจการด้านการสื่อสารของชาติ 

Share this Article:

ADVERTISMENT