nPerf เผยผลสำรวจคุณภาพการเชื่อมต่อ Mobile Internet ของประเทศไทย ครึ่งปีแรก ของปี 2018

nPerf บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น เปิดเผยข้อมูลอันดับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย 3 ค่ายหลัก โดยวัดความเร็วเน็ตมือถือในครึ่งปีแรก ของปี 2018

จุดเด่นของบริการทดสอบความเร็วเน็ต nPerf แบ่งการทดสอบเป็นส่วนๆ ทั้งเรื่องของการ Download, Upload Latency รวมไปถึงการ Browsing หรือเข้าชมเว็บไซต์ โดยวัดเป็นค่า PR หรือ Performance Rate และการ Streaming VDO ซึ่งโอเปอเรเตอร์แต่ละค่าย ทำคะแนนเด่นในแต่ละด้าน ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพของเครือข่ายในทุกๆ มิติ

การทดสอบ วัดผลจากการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2018 ถึง 30 มิถุนายน 2018 จากจำนวนครั้งของการทดสอบ 551.295 ครั้ง หลังผ่านการกรองแล้ว แบ่งเป็นจำนวนการทดสอบดังนี้

สรุปผลการทดสอบอย่างย่อ

True Move H ยังคงเป็นผู้นำอันดับ 1

TrueMove H เป็นอันดับ 1 ใน 4 ของเกณฑ์ KPIs การวัดความเร็ว (Download speed, Upload speed, Streaming และ Browsing)

สถิติ

Best performance in download speed 15,73 Mb/s (TrueMove H)

Best performance in upload speed 8,41 Mb/s (TrueMove H)

Best streaming performance 71,26% (TrueMove H)

Best browsing performance 53,18% (TrueMove H)

True Move H เป็นผู้นำจากค่าเฉลี่ยในการทดสอบ นำหน้า AIS และ DTAC มากกว่า 2 ปี

คนไทยถือว่าโชคดี เพราะผู้ให้บริการหรือโอเปอเรเตอร์ เห็นผลการทดสอบที่สะท้อนและปรับตัว ขยายสัญญาณ ให้ดีขึ้น เพื่อรักษาความเป็นผู้นำ

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2018 อัตราการดาวน์โหลดของทุกโอเปอเรเตอร์ในประเทศไทยสูงขึ้น โดยเฉพาะ DTAC ที่ทำความเร็วในการดาวน์โหลดดีขึ้น 

จำนวนการทดสอบแยกตามแต่ละโอเปอเรเตอร์

ค่า Success Rate ในการทดสอบ 2G/3G/4G

จำนวนครั้งที่ทดสอบสำเร็จ เมื่อเทียบกับจำนวนการทดสอบทั้งหมด 


AIS มีค่า Success Rate สูงสุดในช่วงครึ่งปีแรก ของปี 2018

Download Speed 2G/3G/4G (ค่าสูงที่สุด คือดีที่สุด)

TrueMove H มีค่าการดาวน์โหลด ดีที่สุดในครึ่งปีแรก ของปี 2018

Upload Speed 2G/3G/4G (ค่าสูงที่สุด คือดีที่สุด)

TrueMove H มีค่าการอัพโหลด ดีที่สุดในครึ่งปีแรก ของปี 2018 เช่นเดียวกับปี 2017

Latency 2G/3G/4G (ค่าต่ำที่สุด คือดีที่สุด)

AIS มีค่า Latency ดีที่สุดในครึ่งปีแรก ของปี 2018 เช่นเดียวกับปี 2017

เป็นที่สังเกตว่า TrueMove H ขยับค่า Latency ดีขึ้น ในขณะที่ AIS เท่าเดิม

Browsing Test 2G/3G/4G

เข้าเว็บไซต์ 5 เว็บยอดนิยม (ไม่รวมเว็บไซต์ YouTube)

TrueMove H มีประสิทธิภาพในการเข้าชมเว็บไซต์ดีที่สุด ในครึ่งปีแรก ของปี 2018 เช่นเดียวกับปี 2017 ในขณะที่ dtac ก็ใกล้เคียงกับ TrueMove H ตามมาด้วย AIS

Streaming Test 2G/3G/4G

TrueMove H และ AIS มีประสิทธิภาพในการเล่นวีดีโอสตริมมิ่งดีที่สุดในครึ่งปีแรก ของปี 2018

4G connection rate

ข้อมูลการทดสอบบนบริการของ nPerf ใช้วัดประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ 4G และ 4G + วัดจากการเชื่อมต่อในการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตผ่านแอพพลิเคชั่น nPerf รวมเอาการเชื่อมต่อ 4G หรือ 4G+ ไว้ด้วย ตัดอุปกรณ์ที่ไม่รองรับการเชื่อมต่อ 4G ออกไป

AIS มีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ 4G Connection Rate ดีที่สุดในครึ่งปีแรก ของปี 2018 เช่นเดียวกับปี 2017

ผลการทดสอบโดยรวม 2G/3G/4G nPerf Score

 

วัดจากค่าการเชื่อมต่อ Mobile Internet ผ่าน 2G/3G/4G ที่เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ 4G ซึ่งค่าเฉลี่ย nPoints ซึ่งวัดจาก nPerf Score ในครึ่งปีแรก ของปี 2018 TrueMove H มีประสิทธิภาพโดยรวมเฉลี่ยดีที่สุด ได้รับรางวัล The Best Mobile Internet Services ในครึ่งปีแรกของปี 2018

ปีนี้ มีการปรับสูตรการคำนวณการวัด nPerf Score ใหม่ โดยเลือกใช้ค่า Download 2/3 และ Upload 1/3 ซึ่งเทียบกับค่าของปีที่ผ่านมาไม่ได้

สรุปโดยรวม

แต่ละค่ายมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน แต่ท้ายที่สุด คะแนนเฉลี่ยมาจาก nPerf Scores เฉลี่ยตามลำดับ TrueMove H > AIS > dtac

รายละเอียดผลการทดสอบทั้งหมด (PDF)

Share this Article: