12 องค์กรเอกชนชั้นนำ ยืนยันเจตนารมณ์ เดินหน้าสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED

12 องค์กรเอกชนชั้นนำ ยืนยันเจตนารมณ์ เดินหน้าสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ภายใต้การสนับสนุนอย่างดียิ่งจากภาครัฐและภาคประชาสังคม ภูมิใจ 711 ผู้นำรุ่นใหม่ ฉายแววโดดเด่น ขับเคลื่อนโครงการในปีแรกจนสัมฤทธิ์ผล ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์หลักโครงสร้างการขับเคลื่อนประเทศ ตามแนวทางสานพลังประชารัฐ

ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผู้บริหารระดับสูงจาก 12 องค์กรเอกชนใหญ่ระดับประเทศ ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มเซ็นทรัล บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร กลุ่มมิตรผล บมจ.ปตท. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บมจ.ไทย ยูเนี่ยนกรุ๊ป และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน - คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED) ครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ นอกจากนี้ ยังได้รับเมตตาจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เทศนาธรรม หัวข้อ “สามัคคีธรรม = สามัคคีทำ” อีกทั้งมีตัวแทนจากแวดวงการศึกษาของโครงการ CONNEXT ED ได้แก่ ผู้อำนวยการ ครู ศึกษานิเทศก์ กรรมการสถานศึกษา นักเรียน และเหล่าผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินโครงการช่วง 1 ปีที่ผ่านมาด้วย

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อพลังความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนของทั้ง 12 องค์กร พร้อมประกาศขอบคุณ 711 ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) จากทุกองค์กรเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการในปีแรก จนสามารถจุดประกายสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาไทยสู่ยุคดิจิทัล ในโรงเรียนประชารัฐทั้ง 3,351 แห่งในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สอดคล้อง 10 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ และที่สำคัญตอบโจทย์ยุทธศาสตร์หลักโครงสร้างการขับเคลื่อนประเทศ ตามแนวทางสานพลังประชารัฐ ทั้งการลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนได้เข้าถึงไอซีทีและสื่อมัลติมีเดียใน 39,829 ห้องเรียนอัจฉริยะ การพัฒนาคุณภาพคน สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง 749,349 คน ปั้นคุณครูมืออาชีพ 36,397 คน เสริมแกร่งผู้อำนวยการ 3,351 โรงเรียนประชารัฐ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เหล่าผู้นำรุ่นใหม่ ซึ่งผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนในแต่ละพื้นที่โรงเรียนประชารัฐ 3,351 ทั่วประเทศ ผ่านการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน รวม 312,621,993 บาท พร้อมกำหนดตัวชี้วัดระดับสากลรองรับการประเมินและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์โรงเรียนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างชัดเจน ตั้งเป้าขยายบทบาทความร่วมมือไปยังองค์กรเอกชนอื่นๆ ในปีต่อไป

สำหรับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ที่มาร่วมงานยืนยันเจตนารมณ์ในวันนี้ ได้แก่

ภาครัฐ

• นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ

• ม.ล. ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

• ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน • รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

• ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคประชาสังคม

• ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไสย

• ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประทีป ภาคเอกชน

• ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก 12 องค์กร ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED ซึ่งประกอบด้วย

• บมจ. ไทย ยูเนี่ยนกรุ๊ป โดย ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ โดย ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

• บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โดย ชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่

• บมจ. ปตท. โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ผู้แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย วรวัจน์ สุวคนธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย รัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่

• กลุ่มเซ็นทรัล โดย ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

• บมจ. ซีพี ออลล์ โดย สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

• บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โดย เอนก บุญหนุน ประธานคณะบริหารโครงการ

• กลุ่มมิตรผล โดย รศ.ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์ กรรมการบริษัท

• บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โดย อานุสรา จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษา และ

• บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นพปฎล เดชอุดม รองประธานคณะกรรมการบริหาร

Share this Article:

ADVERTISMENT