ไอซีที โชว์โปรเจกต์ Digital Thailand หลัง ครม.ไฟเขียวงบ 3,755 ล้านบาท

กระทรวงไอซีที เปิดตัว 8 แผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Thailand) หลัง ครม.ไฟเขียวงบ 3,755 ล้านบาท เร่งพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน โครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และโครงข่าย หนุนเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ SMEs ยกระดับบริการภาครัฐ พัฒนาบุคลากร และเดินหน้า Smart City

 

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 มีมติเห็นชอบแผนงานและรายละเอียดโครงการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Thailand) ของกระทรวงไอซีที วงเงินประมาณ 3,755 ล้านบาท ทั้งนี้ แผนงานขับเคลื่อนฯ ประกอบด้วย 

 

แผนงานที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ได้แก่ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นการปรับรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยนำร่องดำเนินการจำนวน 600 แห่ง จาก 2,280 แห่งทั่วประเทศ และร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยใช้ศูนย์ กศน. จำนวน 1,631 แห่ง เป็นศูนย์ให้บริการด้านดิจิทัลและข้อมูลข่าวสารเชิงเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชน รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและใช้ในการบริหารประเทศ

 

แผนงานที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และโครงข่าย ได้แก่ โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โดยร่วมกับ กศน. และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) นำอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน จำนวน 10,000 แห่งทั่วประเทศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) โดยลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถใช้บริการ Free Wi-Fi ได้กับทุกผู้ให้บริการ และโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Smart City จังหวัดภูเก็ต) 

 

แผนงานที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) โครงการพัฒนาคลังสื่อและสื่อดิจิทัลด้านอาชีพและวิชาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสู่สากลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและประชาคมอาเซียน โครงการคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ และโครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

 

แผนงานที่ 4 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ SMEs เช่น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมให้เรียนรู้และสามารถทำธุรกรรม B2B สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการทำตลาดผ่านช่องทาง e-Business รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแนะแนวทางสำหรับผู้ประกอบการ โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าและกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า โครงการ SMEs GO Online ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไรเราดูแล โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและข้อมูลเพื่อทำมาตรฐานสินค้าด้วยมาตรฐานสากลเพื่อให้ภาคเอกชนสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ต่อไป โครงการส่งเสริมสิทธิในการใช้สื่อดิจิทัลโดยการมีส่วนร่วมของภาคสังคมและการกำกับดูแลตนเองที่เหมาะสม โครงการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้า และการบริการในเขตซูเปอร์คลัสเตอร์ และโครงการขับเคลื่อน Smart Thailand ผ่านการร่วมมือกับผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลก

 

แผนงานที่ 5 การพัฒนาบริการดิจิทัลในภาครัฐ ได้แก่ โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 มิติ คือ การปรับกระบวนการดำเนินการภาครัฐ และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการภาครัฐ 

 

แผนงานที่ 6 การพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับโลกยุคดิจิทัล ได้แก่ โครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) โครงการประเมินความพร้อมของหน่วยงานและพัฒนาบุคลากร 

 

แผนงานที่ 7 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้แก่ โครงการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการนำร่องเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการในจังหวัดอื่นต่อไป โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการออกแบบร่วมกับคนในท้องถิ่น สามารถอยู่ได้ด้วยงบประมาณของจังหวัดเองด้วย Business Model ที่ดี โครงการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน (Smart Growth) ต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของภูเก็ต การสร้างอุตสาหกรรมที่ 2 เพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมทั้งดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสุดท้ายคือ 

 

แผนงานที่ 8 การสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เช่น การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เป็นต้น

 

โดยส่วนสำคัญของการขับเคลื่อน Digital Thailand ยังว่าด้วยความพร้อมภาครัฐที่จะเดินหน้าปฏิรูปรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงไอซีที 3 หน่วยงาน “CAT-TOT-ไปรษณีย์ไทย, ขยายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) 1,365,000 พอร์ต ภายในปี 2558 ครอบคลุมพื้นที่ระดับหมู่บ้านและชุมชน 

 

"ได้ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) โดยทำความเข้าใจกับ TOT และ CAT ด้านบริหารจัดการคลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ซึ่งทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันและได้คืนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ของ CAT และย่าน 900 MHz ของ TOT ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นำไปประมูล ซึ่งการประมูลคลื่น 4G จะทำให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บจ.ไปรษณีย์ไทย ได้มีการพัฒนาองค์กรจนสามารถจัดตั้งบริษัทลูกและขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์" รมว.ไอซีที กล่าว

 

Share this Article: