ไอซีที เร่งขยายบรอดแบนด์ 100 เมกะบิต เผยครอบคลุม 95% ใน 3 ปี

ไอซีที เร่งขยายโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม 95% ใน 3 ปี ความเร็วสูง 100 เมกะบิต ส่วนคืบหน้าพ.ร.บ.ไซเบอร์ เผยอาจมีผ่อนปรนตรวจสอบนักลงทุนต่างชาติ

เมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวในการสัมมนาเรื่อง นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลกับทิศทางโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไทย ว่า สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการวางโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านโทรคมนาคมการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ซึ่งกระทรวงไอซีทีก่อนนี้มีแผนจะดำเนินการวางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยประชาชนให้ครอบคลุม 95% ในปี 2563 โดยกระทรวงไอซีทีได้เตรียมการปรับแผนดำเนินการใหม่ให้ครอบคลุม 95% ในอีก 3 ปี ต่อจากนี้ รวมทั้งความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ไปยังพื้นที่ต่างๆ ต้องมีความเร็วสูงถึง 100 เมกะบิต จะพิจารณาจากพื้นที่ความจำเป็นก่อน

 

ทั้งนี้ เบื้องต้นมีแผนจะมอบหมายให้ทาง บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) และ ภาคเอกชนที่มีความสนใจจะร่วมลงทุน เป็นผู้ดำเนินการ ในลักษณะที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ทั้งนี้รัฐบาลจะนำเงินลงทุนมาจากกองทุนร่วมกับเอกชน และ เงินจากกองทุนตาม พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างยกร่างกฎหมาย ซึ่งเป็นกองทุนที่โอนย้ายมาจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ(กองทุน กทปส.) ของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)  

 

ส่วนความคืบหน้าการการผลักดันกฎหมาย ร่างพ.ร..ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.... (พ.ร.บ.ไซเบอร์) ทางภาคเอกชนได้ร่วมกันเสนอแนวคิดมายังกระทรวงไอซีทีให้มีการผ่อนปรนการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แก่บางกลุ่มประเทศ เนื่องจากกังวลว่าต่างประเทศจะไม่กล้าเข้ามาลงทุนและตั้งสำนักงานในไทย เพราะกลัวข้อมูลรั่วไหล ซึ่งเสนอให้มีการตรวจสอบในพื้นฐานไม่เจาะลึกกับนประเทศที่มีประวัติดีระดับสากล โดยกระทรวงไอซีที ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว แต่ก็ต้องพิจารณาว่าการนำเอาแนวทางดังกล่าวมาใช้จะออกมาในรูปแบบใด อาทิ อาจจะบรรจุลงใน พ.ร.บ.ไซเบอร์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาการยกร่างกฎหมาย หรือ ใช้เป็นมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ทั้งนี้เบื้องต้นคาดจะใช้กระบวนการตรวจสอบประเทศที่จะอนุญาตผ่อนปรนกระบวนการตรวจสอบบนหลักเกณฑ์เดียวกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ 

 

Share this Article: