ไอซีที เผยสนช.รับร่างกม.ดิจิทัล 8 ฉบับและพรบ.คอมพ์ฯ เหลือเพียงพรบ.จัดสรรคลื่นความถี่

รมว.ไอซีที เผยความคืบหน้าร่างกฎหมายเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 8 ฉบับ ล่าสุดสนช. มีมติรับร่างกฎหมายดังกล่าว และร่างฯ พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ ทั้งนี้ ส่วนร่างกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ขั้นตอนยังให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณารายละเอียดก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.

สำหรับร่างกฎหมายฉบับอื่นๆ ก.ไอซีที เปิดเผยด้วยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่ละขั้นตอน โดยเฉพาะร่างกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฯ  คืบหน้าไปถึงขั้นการพิจารณาของ สนช. วาระ 2 แปรญัตติแล้ว

อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า "การผลักดันกฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ทั้ง 8 ฉบับ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติรับหลักการของร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... แล้ว ส่วนร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... นั้น สนช.ให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณารายละเอียดก่อนเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาต่อไป

          

สำหรับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในเพื่อก้าวไปสู่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงานที่ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มส่วนราชการใหม่เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ “สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” เป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่ 2 แปรญัตติ

          

ส่วนร่างกฎหมายอีก 4 ฉบับที่กระทรวงไอซีทีผลักดันเพื่อให้มีผลบังคับใช้นั้น ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ทั้งสองฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เตรียมส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และฉบับสุดท้ายร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ล่าสุดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องคืนเพื่อให้กระทรวงไอซีทีรับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป

Share this Article: