ไอซีที เตรียมจัดงาน “eGovernment Forum 2014” จับมือภาคเอกชนพัฒนาตลาด ICT ไทย

 “การจัดงานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ (eGovernment Forum 2014)” ภายใต้โครงการ “The Year of Growing IT Demand” รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยมีนโยบาย "ดิจิทัล อีโคโนมี" (Digital Economy) ในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ 

 

สมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานแถลงข่าว “การจัดงานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ (eGovernment Forum 2014)” ภายใต้โครงการ “The Year of Growing IT Demand” เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยมีนโยบาย "ดิจิทัล อีโคโนมี" (Digital Economy) ในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ในทุกธุรกิจตั้งแต่ระดับใหญ่ไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้ระบบดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร และเครือข่ายระหว่างองค์กร ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะส่งผลทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการกระบวนงานแบบสมัยใหม่ และการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการหรือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกประมาณ 61 % ของประชากรโลก หรือประมาณ 4 พันล้านคน ซึ่งจากการศึกษาของ Mckinsey พบว่า ในปี ค.ศ. 2009 มูลค่ารวมของเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วทั้งโลกมีจำนวนมากถึง 1.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 21.7 ล้านคน และมีปริมาณการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2556 สูงถึง 2 พันล้านบาท และจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2556 พบว่าการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ของคนไทยมีปริมาณการใช้งาน facebook จำนวน 31 ล้านข้อความต่อวัน twitter จำนวน 5 ล้านข้อความต่อวัน YouTube จำนวน 4 แสนคลิปต่อวัน และ Instagram จำนวน 1.2 แสนรูปต่อวัน จะเห็นว่าสังคมของเราใช้สื่อดิจิทัล (digital) มาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องและมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจดิจิทัล ไม่ใช่เรื่องฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ แต่เป็นฐานใหม่ที่จะต่อยอดให้เศรษฐกิจภาคอื่นๆ เติบโต โดยเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้ ICT เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น

“กระทรวงไอซีที ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าว และอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนงานต่างๆ ทั้งในด้านการปรับปรุงโครงสร้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนา eGovernment ถือเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการของภาครัฐที่จะช่วยเอื้อให้บริการของรัฐไปสู่ประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในลักษณะ one stop service ซึ่งการดำเนินงานจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกมิติ ดังนั้น กระทรวงไอซีที ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จึงได้จัดทำโครงการงานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ “eGovernment Forum 2014” ขึ้น ตามแผนการสร้างตลาด ICT ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาประเทศพร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ตลอดจนเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับภาครัฐ เพื่อยกระดับเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ซึ่งนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งได้รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวทันต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจของโลกที่กำลังมุ่งสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลต่อไป” สมบูรณ์ฯ กล่าว

Share this Article: