ไอซีที หนุนอาเซียนติดอันดับ ICT Hub ของโลก

กระทรวงไอซีที เดินหน้าแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2015โดยประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำด้านการพัฒนา-เตรียมความพร้อมประเทศสมาชิก ดันอาเซียนขึ้นแท่นศูนย์กลาง ICT โลก

 

พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีทีได้ดำเนินการตามกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศตามกลไกการดำเนินงาน ระดับ ดังนี้ 1. การประชุมระดับรัฐมนตรี (ASEAN Telecommunication and IT Minister Meeting-TELMIN) 2. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ASEAN Telecommunication and IT Senior Officials Meeting-TELSOM) และ 3. การประชุมระดับคณะทำงาน (Working Group)ซึ่งมีการกำหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2015 : AIM 2015) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้มีความแข็งแกร่งและสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

 

ทั้งนี้ แผนแม่บทดังกล่าวประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ (Economic transformation)การเสริมสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของประชาชน (People empowerment and engagement) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure development)การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital development)และการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล (Bridging the digital divide)โดยมีเป้าหมาย ประการ คือ 1. ICTเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้อาเซียนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ 2.อาเซียนได้รับการยอมรับ ในฐานะเป็นศูนย์กลางด้าน ICT แห่งหนึ่งของโลก 3.ประชากรอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ 4. ICTมีส่วนช่วยส่งเสริมการรวมตัวของอาเซียน

 

สำหรับการดำเนินงานตามแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2015ประเทศไทยได้รับมอบหมายจากอาเซียนให้เป็นผู้นำในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนในหลายๆ ด้าน ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ ASEAN ICT Skill Standards Definitions and Certifications เพื่อศึกษาและจัดทำมาตรฐานทักษะ ICTของอาเซียน โครงการ Intra-ASEAN Secure Transactions Framework เพื่อจัดทำกรอบแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการทำธุรกรรมที่มีความมั่นคงปลอดภัยในอาเซียน

 

นอกจากนี้ยังมีโครงการ ASEAN e-Government Development Action Plan เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนปี 2020ในภาครัฐสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน โครงการ Community e-Classroomเพื่อจัดทำแพลตฟอร์มรองรับการแลกเปลี่ยนคอนเทนต์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และโครงการ ASEAN e-Services Identificationเพื่อศึกษาบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นสำหรับอาเซียน แนวทางการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน เป็นต้น

Share this Article: