เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดกิจกรรม “MSC รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชนและ บริษัทย่อย จัดกิจกรรม “MSC รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานใหญ่

 

 

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชนและ บริษัทย่อย จัดกิจกรรม MSC รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และรณรงค์ให้ MSC เป็นองค์กรปราศจากคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ จึงได้มีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหลักการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

Share this Article: