อนุมัติผังรายการทีวีดิจิตอล 3HD ส่วน 3 แฟมมิลี่ รอสรุปผลพร้อมโลก้า-เอ็มคอต คิด

กสท.อนุมัติผังรายการทีวีดิจิตอลช่อง 3เอสดี ส่วนช่อง 3 แฟมิลี่ รอสรุปผลพร้อมโลก้า-เอ็มคอต คิด 

 
 
สมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อวันที่ 13 ต.ค.57 มีมติอนุมัติผังเนื้อหารายการประจำปีช่อง 3 เอสดี ของบริษัท บีอีซีมัลติมีเดีย จำกัด ส่วนผังเนื้อหารายการช่อง 3 แฟมิลี่ ยังไม่ได้รับการอนุมัติตอนนี้เนื่องจาก จะมีการนำไปพิจารณาครั้งเดียวกับช่องโลก้า (Loca) และช่องเอ็มคอต คิด แอนด์ แฟมิลี่ (MCOT kid&family) เพราะเป็นบริการประเภทเดียวกัน คือ เด็ก เยาวชน และครอบครัว
 
ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการด้านผังและเนื้อหารายการเรียกผู้ประกอบการช่องเด็กทั้ง 3 ช่องดังกล่าว มาทำความเขัาใจเรื่องเนื้อหารายการสำหรับเด็ก เนื่องจากผังรายการที่เสนอมานั้น ยังไม่มีรายการประเภท ด และ ป (ประถมวัย) มีแต่รายการ ท (ทั่วไป) ซึ่งไม่สอดคล้องกับช่องเด็กและครอบครัว 
 
นอกจากนี้ จากกรณี บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเรื่องมายัง กสท. เพื่อขออุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ที่ กสท. สั่งให้สำนักงาน กสทช. กำหนดโทษ ซีทีเอช จากการที่มีลูกค้าของซีทีเอชร้องเรียนปัญหาภายหลังซื้อแพ็คเกจจ่าย 10 เดือน ดูได้ 12 เดือน แต่เมื่อครบ 10 เดือน ทางซีทีเอชได้ตัดสัญญาณโดยไม่ได้แจ้งลูกค้า ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่าย เอาเปรียบผู้บริโภค ตามมาตราที่ 30 แห่ง พรบ. มาตรฐานของสัญญาฯ พ.ศ.2556 โดยเบื้องต้นมีบทลงโทษปรับตามคำสั่งทางปกครองจากการการทำผิดตามประกาศดังกล่าว ในอัตราไม่เกิน 5,000,000 บาท ทั้งนี้ภายหลัง กสท. พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีมติเป็นคำสั่งทางปกครองแล้ว จึงไม่สามารถอุทธรณ์ได้ 

 

บอร์ดกระจายเสียง /  กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 13 ตุลาคม 2557

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)วันนี้ (13 ตุลาคม 2557) ดังนี้

ที่ประชุม กสท. เห็นชอบผังรายการหลักประจำปี 2557 ช่องดิจิตอลทีวี หมายเลข 28 (ช่อง 3 SD) ของบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช.  กำชับในการส่งผังรายการหลักประจำปีครั้งต่อไป ก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อย 15 วัน และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการกับสำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. เชิญผู้ประกอบการกิจการช่องดิจิตอลทีวี หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้ง 3 ช่องรายการ ได้แก่ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด (ช่อง 3 Family) บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) (ช่องMCOT Kids & Family) และบริษัท ไทยทีวี จำกัด (ช่องLOCA) เพื่อหาร่วมกันในแนวทางการจัดทำผังรายการและเนื้อหาในช่องดิจิตอลทีวี หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว แล้วนำเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป

ที่ประชุม กสท. พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. ... ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. เสนอขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมไปอีก 30 วัน และนำร่างประกาศดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติม

 

ที่ประชุม กสท. ไม่รับคำอุทธรณ์ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด ขออุทธรณ์คำสั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค กรณีการตัดสัญญาณสมาชิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาใหม่เนื่องจากมีข้อเท็จจริงเพียงพอ โดยที่ประชุม กสท. ยืนตามมติการประชุม กสท. วันที่ 13 สิงหาคม 2557 และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณากรณีบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวีฯ ขออุทธรณ์ขอคำสั่งดังกล่าว 

Share this Article: