สุทธิพล ทวีชัยการ พร้อมลาตำแหน่ง กสทช. ใน 15 วัน หลังได้รับเลือกเป็น คตง.

"สุทธิพล ทวีชัยการ" พร้อมลาตำแหน่งกรรมการ กสทช. ด้านกฎหมายภายใน 15 วัน หลังได้รับคัดเลือกเป็น คตง. 

 

สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ด้านกฎหมาย เปิดเผยว่า ขณะนี้ รับทราบแล้วว่า ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาฯ เป็น 1 ใน 7 ของกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง. ซึ่งหลังจากนี้ จะต้องลาออกจากตำแหน่งเดิมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือ และยืนยันว่า การลาออกครั้งนี้ไม่ได้กระทบกับความรับผิดชอบที่ทำอยู่ด้วย 

 

ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการ กสทช. ด้านกฎหมายมาแทนที่นั้น จะใช้วิธีการสรรหา ตามพ.ร.บ.กสทช. เช่นเดียวกับการสรรหากรรมการทั้ง 11 คน ส่วนคนที่จะมานั่งตำแหน่งนั้น ต้องเป็นผู้มีความรู้รอบด้านทั้งข้อกฎหมาย และโทรคมนาคม มีความเที่ยงธรรม อดทน รวมทั้งพร้อมทำงานเป็นทีมได้ ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่หลายราย 

 

ส่วนผลงานที่ภาคภูมิใจในตำแหน่งกรรมการ กสทช. และผลักดันให้เกิดขึ้น มี 4 เรื่อง คือ 1.ประกาศการครอบงำกิจการของคนต่างด้าว 2.การเปิดประมูลคลื่นความถี่ย่าย 2100 เมกะเฮิร์ตซ 3. ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 หรือ ประกาศห้ามซิมดับ และ 4.การตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยโทรคมนาคม 

 

สำหรับ สุทธิพล ทวีชัยการ เข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ ผู้พิพากษาชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา โฆษกศาลยุติธรรม รองเลขานุการศาลฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ขณะนี้ รอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ส่งเรื่องเพื่อโปรดเกล้าฯ และรับสนองพระราชโองการแต่งตั้ง หลังจากนั้นสำนักงาน กสทช . จะทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเลขาวุฒิสภาว่าตำแหน่ง กสทช. ว่างลง ซึ่งสำนักงานเลขาฯ จะเป็นผู้ที่สรรหาเอง

Share this Article: