สามารถเทลคอมส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีย้ายอุปกรณ์วิทยุ DTRS

บมจ. สามารถเทลคอมส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการดำเนินการย้ายอุปกรณ์ระบบวิทยุ DTRS จากสถานีตำรวจบึ่งกุ่ม มาติตตั้งบนอาคารใบหยกทาวเวอร์ 2

 

วันที่  29  ตุลาคม 2558

เรียน ​ท่านสื่อมวลชน

เรื่อง​บมจ. สามารถเทลคอมส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

​สืบเนื่องจากการที่ บมจ. สามารถเทลคอม ได้รับการติดต่อจากกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดำเนินการย้ายอุปกรณ์ระบบวิทยุ DTRS จากสถานีตำรวจบึ่งกุ่ม มาติตตั้งบนอาคารใบหยกทาวเวอร์ 2 ตามข้อมูลที่ได้ชี้แจงเบื้องต้นไปแล้วนั้น

​บริษัทฯ ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในการย้ายอุปกรณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ส่งใบเสนอราคาค่าดำเนินการแก่กองตำรวจสื่อสารฯ และเมื่อดำเนินการส่งมอบงานแล้วเสร็จ จึงได้ออกใบเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างรอการชำระเงินจากกองตำรวจสื่อสารฯ

​ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือชี้แจงเพิ่มเติม และเอกสารใบแจ้งหนี้   เพื่อประกอบการพิจารณาแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 ขอแสดงความนับถือ

 

(กนกวรรณ  จันทร์สว่างภูวนะ)
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
 บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น

 

Share this Article: