สมาคมโทรคมฯ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

 

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.อธิปอัศวานันท์ เลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมฯ เข้าพบ พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง เพื่อยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม(ฉบับที่....) พ.ศ. .... นำเสนอข้อคิดเห็นของสมาคมโทรคมนาคมฯ กรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยขอให้คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาทบทวนการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค่าธรรมเนียมบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ประกอบการในปัจจุบัน รวมถึงทบทวนการกำหนดค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อลดภาระต้นทุนการประกอบกิจการ อันจะสะท้อนถึงอัตราค่าใช้บริการ ซึ่งส่งผลต่อประชาชนผู้ใช้บริการโดยตรง

Share this Article:

ADVERTISMENT