สมาคมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไทย (TISPA) เข้าพบรมว.กระทรวงดิจิทัลฯ

สมาคมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไทย (TISPA) เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)

 

เมื่อเร็วๆนี้  สมาคมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไทย (TISPA) โดย อนันต์ แก้วร่วมวงศ์ บริษัท  ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ประธานสมาคมฯ และมรกต กุลธรรมโยธิน  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการ สมาคมฯ, วลีพร สายะสิต บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด, ชาคริต น้อยสุวรรณ  บริษัท ดีแทค  ไตรเน็ต จำกัด, ธีรวุฒิ ศุณะมาลัย บริษัท เอ็น ที ที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ได้เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัล  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  ณ กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เพื่อร่วมผลักดันโครงสร้างพี้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย

Share this Article: