สถาบันภาษา จุฬาฯ จับมือสถาบันภาษา มธ. จัดประชุมนานาชาติร่วมกันเป็นครั้งแรก

สถาบันภาษา จุฬาฯ จับมือสถาบันภาษา มธ.  จัดงานประชุมนานาชาติร่วมกันเป็นครั้งแรก เรื่อง “Colorful ELT for ASEAN Integration: Symposium, Workshops and Presentations” 

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ  1st CULI-LITU International Conference เรื่อง “Colorful ELT for ASEAN Integration: Symposium, Workshops and Presentations” ในระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2557  ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ เพื่อใช้เป็นเวทีให้แก่นักวิชาการ และนักวิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งงานนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประมาณ 240 คน

 

บรรยายภาพผู้บริหารจากซ้ายไปขวา 

ผศ.ดร.กุลพร หิรัญบูรณะ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

Share this Article: