รู้จัก "กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" (Ministry of Digital Economy and Society)

ประเทศไทยเรา มีกระทรวงใหม่ ตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๐ ก อ้างอิง

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society) คืออะไร มีอำนาจหน้าที่อย่างไร?

มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรา ๒๑/๒ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

(๑) สํานักงานรัฐมนตรี

(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง

(๓) กรมอุตุนิยมวิทยา

(๔) สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(๕) สํานักงานสถิติแห่งชาติ”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกหมวด ๑๐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรา ๒๔

และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี

อ้างอิง Facebook กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ อธิบายสั้นๆคือ จะเอาไอทีเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีขอบเขตอํานาจหน้าที่จํากัดเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงเรื่องการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบันที่มีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก ซึ่งจําเป็นต้องมีหน่วยงานภาครัฐทําหน้าที่บูรณาการกลไกต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีบทบาทในทุกภาคส่วน ดังนั้น เพื่อให้มีกระทรวงที่มีอํานาจหน้าที่ครอบคลุมถึงเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องดําเนินการปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีขอบเขตอํานาจหน้าที่มากขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ส่วนภาพโลโก้ คล้ายปล่อยสัญญาณดิจิตัล แผ่รังสีสัญญาณมือถือ บางคนมองว่าเหมือนปล่อยคลื่น Wi-Fi

อ้างอิง https://twitter.com/Wootthinan/status/776580800514920449/photo/1

ภาพจาก Wootthinan Nahim เนชั่น (ขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว)

Share this Article: