รมว.ไอซีที ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อน Digital Economy กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Digital Economy ตามนโยบายรัฐบาล กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Digital Economy ตามนโยบายรัฐบาล กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในงาน “SIPA Tea Talk” ซึ่งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ บริเวณโถงรับรอง สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 
 
โดยมี ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ประธานกรรมการบริหาร SIPA และสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ SIPA ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆ รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 
150 คน     
Share this Article: