รมว.ไอซีที รุกตรวจเยี่ยม EGA พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานสนับสนุน Digital Economy

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นำคณะผู้บริหารจากกระทรวงไอซีที ตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ./EGA 

 

 

พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นำคณะผู้บริหารจากกระทรวงไอซีที ตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ./EGA โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำชมนิทรรศการแสดงงานบริการต่างๆ ได้แก่ การบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ศูนย์กลางบริการแอพพลิเคชั่นภาครัฐ (Government Application Center: GAC) โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service: G-Cloud) Smart Box และ Smart Citizen เป็นต้น หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีได้มอบแนวทางการดำเนินงานตามแนวนโยบาย Digital Economy ซึ่ง EGA เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลโดยตรง รวมทั้งได้มอบหมายให้ EGA สรุปภาพรวมความคืบหน้าการดำเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดในปัจจุบัน และจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ในอนาคตที่ภาครัฐจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาจมีการตั้งคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน เพื่อผลักดันงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป  ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ซอยรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

Share this Article: