รมว.ไอซีที มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ

พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานของกระทรวงไอซีที ให้สอดรับตามนโยบายรัฐบาลที่ได้มีการแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 

 

 

ในส่วนของกระทรวงไอซีทีจะเร่งดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ไม่เหมาะสมเป็นอันดับแรก รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น การดำเนินการด้านอุบัติภัยต่างๆ ตลอดจนการแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ และการนำระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) มาใช้

 

 

โดยกระทรวงไอซีทีจะทำหน้าที่เสมือนเลขานุการ (Secretariat) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายฯ เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไปอย่างพร้อมเพรียง

Share this Article: