รมว.ดีอี เปิดการสัมมนาทางวิชาการ ‘TCT/TTA Joint Seminar 2017’ หัวข้อ ‘Public and Private Sector Collaboration for Digital Infrastructure’

รมว.ดีอี เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ ‘TCT/TTA Joint Seminar 2017’ หัวข้อ ‘Public and Private Sector Collaboration for Digital Infrastructure’ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 โดยสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมโทรคมนาคม แห่งประเทศญี่ปุ่น 

 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ ‘TCT/TTA Joint Seminar 2017’ หัวข้อ ‘Public and Private Sector Collaboration for Digital Infrastructure’ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 โดยสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น จัดการสัมมนาดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านโทรคมนาคมต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านโทรคมนาคมของทั้งสองประเทศ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการนำไปใช้เป็นข้อสรุปนำเสนอหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลในเชิงนโยบายระดับชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเดินหน้าประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาประเทศสู่ศูนย์กลางโทรคมนาคมของภูมิภาคอาเซียนต่อไป โดยการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2560 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม เขตสาทร กรุงเทพฯ

Share this Article: