ยกระดับการศึกษาไทยด้วย Google for Education

Google ไม่ได้มีเพียงบริการค้นหา Google Search, Gmail, Google Drive, Google+ แต่มีบริการทางการศึกษาด้วย ทำให้นักเรียน ครูและบุคลากรการศึกษาทั่วประเทศไทยกว่าล้านคนได้ใช้ Google กันแล้ว นี่คือโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทย

 

Google for Education

https://www.youtube.com/watch?v=IuAFQJPag-8 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร ได้พลิกวิกฤตน้ำท่วม เมื่อเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปีพ.ศ. 2554 ตอนนั้น นักเรียนและอาจารย์ไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ตามปกติ แต่ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยจัดให้มีการเรียนการสอนแบบเสมือนจริงได้จากบัญชี Google ของแต่ละคนผ่านแฮงเอาท์ (บริการพูดคุยสนทนาแบบเห็นหน้าผ่านวีดีโอ) และไดรฟ์ Google Drive เพื่อแบ่งปันเอกสารตำราเรียนกัน ต่อมาในพ.ศ. 2555 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจึงได้นำ Google Apps เพื่อการศึกษามาใช้กับทุกคนทั้งโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เป็นตัวอย่างหนึ่งของนักเรียนและครูอาจารย์ทั่วประเทศกว่าหนึ่งล้านคนที่เปลี่ยนมาใช้ Google Apps เพื่อนการศึกษาในช่วงสองปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 เรามีการทำงานร่วมกับบุคลากรด้านการศึกษาไทยในทุกจังหวัดเพื่อปลดพันธนาการและเพิ่มศักยภาพของเว็บสำหรับการเรียน วันนี้มีสถาบันการศึกษามากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศที่ใช้ Google Apps แล้ว


ทีมงานได้ทดลองเข้าเว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง พบว่าไม่สามารถเข้าชมได้ ยังปรับปรุงอยู่ ซึ่ง Google เอง น่าจะนำเสนอเฉพาะบริการในด้านการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ในความเห็นของทีมงาน โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Google ควรจะมีการพัฒนาเว็บไซต์จากบริการ Google ด้วยเช่นกัน

Google ทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้พวกเขามั่นใจว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้อง ถูกที่ถูกทางเพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิตอล ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการให้คำปรึกษา การฝึกอบรมครูอาจารย์เพื่อนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับจัดทำแนวทางร่วมกันกับกระทรวงฯ เพื่อสนับสนุนสถาบันการศึกษาในประเทศไทยให้มีความพร้อมกับระบบคลาวด์

2 ปีที่ผ่านมา Google สร้างแรงจูงใจ และภูมิใจที่ได้เห็นพลังของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนผ่านการศึกษา นักเรียนและครูที่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา (ชมภาพบน Google+) เป็นตัวอย่างที่ดีของการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน “พูดหน้าชั้นกับชอล์คและกระดานดำ” ไปสู่การเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถแสดงและรับความเห็นได้ทันทีด้วย Google เอกสาร  

www.youtube.com/watch?v=7umD6njOMmY

ในขณะที่ครูที่โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาวิชาจากกระดาษไปสู่การสร้างสรรค์เว็บไซต์เป็นรายวิชาด้วยการใช้ Google ไซต์ที่ทำให้นักเรียนเข้าถึงสิ่งที่พวกเขาจำเป็นได้ง่ายๆ และสำหรับคุณครูเองก็แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับคุณครูท่านอื่นๆ ได้ด้วยเช่นกัน ชม Google Site ของโรงเรียน

การเปลี่ยนไปสู่เครื่องมือการเรียนรู้แบบคลาวด์ยังช่วยสถาบันการศึกษาไทยหลายๆ แห่งประหยัดงบประมาณและยังรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสามารถประหยัดงบประมาณได้ถึงปีละ 3,200,000 บาทจากค่าดูแลเซิร์ฟเวอร์และการพิมพ์เอกสารต่างๆ หลังจากย้ายการทำงานจากระบบเซิร์ฟเวอร์มาเป็น Gmail และ Google ไดรฟ์ ในขณะที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำ Google Form มาใช้ซึ่งช่วยให้ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาได้ในทันทีแทนที่จะต้องแจกกระดาษแบบสอบถามหลายร้อยแผ่นเพื่อให้นักศึกษากรอกข้อมูลส่งกลับมา

นี่คือสิ่งที่ Google สนับสนุนนักเรียนไทยทั่วประเทศ ด้วยทักษะที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้ในศตวรรษที่ 21 และภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านระบบการศึกษาไทยให้ไปได้กว้างไกลยิ่งขึ้น เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google เพื่อการศึกษาได้ที่ http://www.google.com/edu/

ข้อมูลจาก Google Blog 

Share this Article: