มธ เปิดโครงการ TU GET ทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมยกระดับการสอนภาษารับ AEC

สถาบันทดสอบภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดตัวระบบการทดสอบ TU-GET ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมยกระดับมาตรฐานการสอนและทดสอบภาษาอังกฤษรับ AEC

หลายคนคงจะคุ้นชื่อการทดสอบภาษาอังกฤษที่จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TU-GET มาไม่น้อย ซึ่งล่าสุด สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เผยการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานสากล และเปิดโครงการ TU-GET รูปแบบใหม่ที่สามารถทสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาปริญญาตรี โท และเอก ได้ใช้บริการทสดอบ และ TU STEPS สำหรับบุคลทั่ว เพื่อใช้ในการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับอาชีพต่าง ๆ รับ AEC ในปี 2558 ที่จะมาถึงนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า “สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นสถาบันชั้นนำระดับนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัยทางภาษาอังกฤษ  มานานเกือบ  30 ปี จนเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน”   

สถาบันภาษาฯ มีพันธกิจหลัก  8 ประการ คือ 1) การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังฤษในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการทำงาน 2) สร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานสาขาอาชีพต่างๆ ได้ในระดับดีเยี่ยม พร้อมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และทำประโยชน์ให้แก่สังคม 3) พัฒนางานวิจัยด้านทฤษฎีทางภาษา การสอนภาษาอังกฤษและสหวิทยาการ พร้อมทั้งนำมาบูรณการกับการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการ  4)พัฒนาตำราและสื่อการเรียนการสอนภาษาอังฤษ เพื่อให้การเรียการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  5)ให้การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อช่วยพัฒนานักศึกษาและบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย และในองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศให้มีศักยภาพทางการใช้ภาษาอังกฤษและการสอน 6) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยภาษา 7) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และ8) จัดการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุพงศ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  “สถาบันภาษาฯได้จัดทำโครงการ “TU-GET” (Thammasat University General English Test) รูปแบบใหม่ ซึ่งจะเป็นครั้งแรกของการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางคอมพิวเตอร์ เพราะที่ผ่านมาจะเป็นการการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษบนกระดาษ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะทราบระดับความสามารถภาษาอังกฤษของตนเอง โดยจะเพิ่มข้อสอบด้านทักษะการฟัง (Listening) การพูด (Speaking) และ การเขียน (Writing)  ซึ่งสถาบันฯ จะทำการทดลองสอบ TU-GET  รูปแบบใหม่นี้ที่ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558”  

นอกจากนั้น ยังให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีชื่อเรียกว่า “TU-STEPS” (Thammasat University Standardized Test for English Professional Skills)   ซึ่งเป็นแบบทดสอบมาตรฐานสากลที่พัฒนาโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่กำลังทำงานในภาคส่วนต่างๆ แบบทดสอบนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการทำงานและสำหรับการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในหน่วยงานระดับนานาชาติ”

 

ส่วนหลักสูตรการศึกษาที่สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ได้เปิดสอนนั้น  มีด้วยกัน  4 หลักสูตร คือ

1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

2.  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

3. หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

4.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

สำหรับเป้าหมายของสถาบันภาษาฯ ที่วางไว้นั้น  จะเป็นสถาบันภาษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการและการสอนภาษาอังกฤษ อาทิ การผลิตผลงานวิชาการ การผลิตบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ  และการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย เป็นต้น  นอกจากนี้ยังเตรียมเปิดหลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพต่างๆ ในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซีในปี 2558   

ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเรียนและสอบภาษาจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันภาษามีที่ทำการตั้งอยู่สองแห่ง คือ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

เอดีเอสแอลไทยแลนด์ : การพัฒนาเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่สถาบันเกี่ยวกับภาษาจะต้องมีการพัฒนาให้ทันระดับสากลตลอด การที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เกี่ยวกับทดสอบและสอนภาษาเป็นอีกสิ่งที่ทำให้เกิดความน่าสนใจของวิทยาการด้านการพัฒนาภาษาที่นับวันจะมีความสำคัญขึ้นอย่างมาก

 

 

 

Share this Article: