มติ กสท. ล่าช้ายุติช่อง Z Pay TV สุภิญญาหวั่นผิดกม.และผู้บริโภคเสียโอกาส

กสทช. สุภิญญา เห็นว่ามติ กสท. กรณียุติช่อง Z Pay TV ในกล่อง GMMZ  ล่าช้ากว่าเหตุ ทำให้การกำกับตามกฎหมายไม่เป็นจริง อีกทั้งขณะนี้มีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่ยังไมได้รับกล่อง ทำให้เสียโอกาสในการรับชม 

 

สุภิญญา  กลางณรงค์  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ  เปิดเผยว่า  เมื่อวานนี้(8 ก.พ. 2559) กสท.มีมติกรณีช่อง Z Pay TV ในกล่อง GMMZ ล่าช้าเนื่องจากมีการยุติไปแล้วเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2559 แต่ กสท. เพิ่งมีมติให้สำนักงาน กสทช. ทำคำสั่งทางปกครองไปยังบริษัท GMMZ จำกัด และบริษัท GMMB จำกัด เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2559 ให้ระงับการกระทำที่มิได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 15 วรรคแรก ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.2556 และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด ได้ตกลงไว้กับผู้ใช้บริการโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร อันเป็นการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ตามข้อ 5 (7) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ประกอบกับมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 หากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครองจำนวน 2 ล้านบาท และปรับอีกวันละ 1 แสนบาท  และต้องให้ทั้งสองบริษัทส่งแผนการเยียวยาผู้บริโภคเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ภายใน 7 วัน เนื่องจากขณะนี้มีผู้บริโภคที่ตกสำรวจ  และไม่ได้รับการเยียวใดๆ เช่น กลุ่มที่ไม่สามารถเติมเงินได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2559 หรือผู้ที่เติมเงินบ้าง และไม่เติมบ้าง  รวมถึงผู้ที่ติดตั้งด้วยจานระบบ C-band  ที่ไม่รองรับกล่องของ CTH  ทำให้ผู้บริโภคต้องเสียเงินซื้อจานใหม่ 

 

“กรณีนี้อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ส่งเรื่องให้ กสท. มีมติตั้งแต่เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว เพื่อให้มีมติก่อนที่จะยุติ Z Pay TV  แต่ก็ล่าช้าไปจนเกิดการกระทำไปแล้ว  ซึ่งทำให้ไม่มีผลในการกำกับทางกฎหมายแต่อย่างใด   และขณะนี้มีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่ยังไมได้รับกล่อง ทำให้เสียโอกาสในการรับชม  ดังนั้นหากผู้บริโภครายใดที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา  ขอให้ติดต่อร้องเรียนเข้ามาที่ Call Center  กสทช.  1200  หรือที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่กำลังรวบรวมผู้ใช้บริการที่เสียประโยชน์จากกรณีดังกล่าวถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้” สุภิญญา กล่าว

 

นอกจากนี้ในวันนี้คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคฯ จะพิจารณาเสนอ กสท. เพื่อให้มีมติที่เป็นผลในการบังคับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ เป็นจริงด้วย 

Share this Article: