ปิด Peach TV และ 24 TV เป็นเวลา 7 วัน มีผลบังคับแล้ว

สำนักงาน กสทช. ปิด Peach TV และ 24 TV เป็นเวลา วัน มีผลบังคับแล้ว

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ช่อง Peace TV ปิดตั้งแต่ 0.01 นาฬิกา ของวันที่ 10 เมษายน 2558 ครบกำหนด 7 วัน ในวันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 24.00 น ส่วนช่อง 24 TV ปิดตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2558 ครบกำหนด 7 วัน ในวันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 24.00 น  ทั้งนี้ การปิดดังกล่าว เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.) ที่มีมติให้พักใช้ใบอนุญาตของบริษัท พีซ     เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง Peace TV) และบริษัท เดโมเครซี่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (ช่อง 24 TV) เป็นเวลา 7 วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ โดยเห็นว่าการออกอากาศรายการมองไกลคิดรอบด้าน รายการเดินหน้าต่อไป และรายการเข้าใจตรงกันนะ ของ Peace TV และรายการ Awakened รายการ New room และรายการ The clear มีเนื้อหาของรายการที่มีลักษณะที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างความแตกแยกในราชอาณาจักร ซึ่งขัดต่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 103/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

Share this Article: