ปลัดฯ ไอซีที ยืนยันไม่มีการทอดทิ้งพนักงานในสังกัดกระทรวงฯ ทุกระดับ

ไอซีที เผยการเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงสร้างใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) หลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลฯ ปลัดกระทรวงไอซีทียืนยันไม่มีการทอดทิ้งพนักงานในสังกัดกระทรวงไอซีทีทุกระดับ 

 

ทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า ขณะนี้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงไอซีทีหลายหน่วยงาน มีความพร้อมในบทบาทใหม่กับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า ซึ่งก่อตั้งมาพร้อมกับกระทรวงไอซีทีมานานกว่า 12 ปีแล้ว การดำเนินการที่ผ่านมาซิป้ามีผลงานเป็นที่โดดเด่นในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และมีผลงานในระดับประเทศอย่างมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันและแอนิเมชันต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันเราจะก้าวสู่การพัฒนาประเทศไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 กระทรวงไอซีที มีความจำเป็นต้องปรับบทบาทและภารกิจที่สามารถรองรับการขยายตัวในอุตสาหกรรมดิจิทัลในเรื่องใหม่ๆ มากขึ้น ดังนั้น อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภารกิจใหม่ ซึ่งขณะนี้เราจะมีหน่วยงานรัฐแห่งใหม่ คือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งหน่วยงานแห่งนี้มีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น กระทรวงต้องการบุคลากรที่มีความพร้อมในการดำเนินภารกิจ

 

ในขณะเดียวกัน ที่ผ่านมาซิป้าได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงไอซีที ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสำนักงานแห่งใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้น ประกอบกับผลงานสำคัญต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย เช่น โครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Tech startup และโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Smart city ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมว่าซิป้ามีผลงานที่ออกมา ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว และขณะนี้ประเทศไทยก็ได้รับการจัดอันดับในเรื่องการพัฒนา e-Government สูงขึ้นจากเดิม ซึ่งหมายความว่าภาพลักษณ์การพัฒนาประเทศไทยเริ่มเห็นผลจากนานาอารยะประเทศ ดังนั้น บุคลากรที่มีศักยภาพจะเป็นกำลังสำคัญสำหรับองค์กรใหม่ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงไอซีที มีหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ 2 หน่วยงาน ทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการ และที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ราชการ ซึ่งกระทรวงฯ ต้องการบุคลากรที่มีความพร้อมในการดำเนินภารกิจใหม่ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของซิป้าและการเปลี่ยนภารกิจกระทรวงฯ เอง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการปฏิรูปเพื่อก้าวไปสู่หน่วยงานใหม่ ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงฯ อยู่ระหว่างระดมบุคคลากรของหน่วยงานในสังกัดส่วนที่เป็นทั้งราชการ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อการสรรหาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันในองค์กรใหม่ และกระทรวงฯ ยืนยันจะไม่ทอดทิ้งบุคคลากรที่มีคุณภาพ ทุกระดับทุกองค์กรของทางกระทรวงฯ อย่างแน่นอน

Share this Article: