ปลัดกระทรวงไอซีที ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "Digital Economy"

ปลัดกระทรวงไอซีที ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "Digital Economy" ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “eGovernment Forum 2014

 

เมธินี  เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)” ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “eGovernment Forum 2014” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งกระทรวงไอซีที ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ เนื้อหาในการบรรยายได้กล่าวถึงนโยบาย "เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy" ที่กำลังจะเกิดขึ้น และสถานภาพความพร้อมด้าน ICT ของประเทศไทยในการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว รวมถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยายกว่า 300 คน

Share this Article: