บอร์ดกสท. เห็นชอบให้จัดทำร่างประกาศ เพื่อจัดเก็บเงินเข้ากองทุน กทปส.

ที่ประชุมคณะกรรมการกสท. เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2559 ได้ให้ความเห็นต่อเรื่องหลักการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ  (กทปส.)ใน 2 เรื่อง

 

ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2559 ได้ให้ความเห็นต่อเรื่องหลักการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ  (กทปส.)ใน 2 เรื่อง คือ ที่ประชุมเห็นควรให้มีการกำหนดหลักการการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนกทปส. 

ทั้งนี้ การเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนฯ จะต้องไม่ดำเนินการเรียกเก็บย้อนหลังจากผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ ซึ่งผู้รับใบอนุญาตสามารถนำค่าใช้จ่ายจาก Must Carry มาใช้ลดหย่อนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และการนำส่งเงินเข้ากองทุนควรมีการเรียกเก็บตามสัดส่วนรายได้แบบขั้นบันได โดยจะมอบให้คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่และกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึงสำนักงาน กสทช. จัดทำร่างประกาศ ตามหลักการที่กรรมการกสท.ให้ความคิดเห็นต่อไป

Share this Article: