ธุรกิจไทยเข้าเกียร์เดินหน้า เตรียมระบบรองรับการใช้งานข้อมูลดิจิตอลคนรุ่นใหม่

อีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น เผยผลสำรวจผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีในประเทศไทย เกี่ยวกับมุมมองเรื่องบทบาทของไอทีในฐานะเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ในช่วงการเคลื่อนย้ายครั้งสำคัญของ 4 เทรนด์หลักด้านระบบคลาวด์ โมบายล์ โซเชียล และ บิ๊กดาต้า ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง 

อีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น เผยผลสำรวจผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีในประเทศไทย เกี่ยวกับมุมมองเรื่องบทบาทของไอทีในฐานะเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ในช่วงการเคลื่อนย้ายครั้งสำคัญของ 4 เทรนด์หลักด้านระบบคลาวด์ โมบายล์ โซเชียล และ บิ๊กดาต้า ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง  อิทธิพลของ เทรนด์หลักที่สำคัญนี้จะเปลี่ยนแปลงพื้นฐานความคาดหวังของผู้คน และผู้ใช้งานที่มีความต้องการการสื่อสารระหว่างกันผ่านทางออนไลน์มากขึ้น จากทุกแห่งหนและทุกเวลา ทำให้ไอทีกลายเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา ไอทีเคยถูกกำหนดหน้าที่ในการทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผลักดันให้ค่าใช้จ่ายลดลง 

 

แต่จากผลสำรวจจาก อีเอ็มซีฟอรั่มเซอร์เวย์ (EMC Forum Survey) เผยให้เห็นว่า ในส่วนของประเทศไทย ไอทีกำลังกลายเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ และสร้างช่องทางในการติดต่อ สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้ จากผลการสำรวจ เทรนด์ที่สำคัญทั้ง 4 อันได้แก่ ระบบคลาวด์ โมบายล์ โซเชียล และ บิ๊กดาต้านี้ มีอิทธิพลต่อเรื่องสำคัญสามอันดับแรก คือ ช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (ร้อยละ 35) ช่วยสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ (ร้อยละ 29) และช่วยในการบริหารจัดการงานสำคัญๆ ของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ร้อยละ 26)

 

องค์กรต่างๆ กำลังเคลื่อนย้ายไปยังคลาวด์เพิ่มมากขึ้น  ร้อยละ 54 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าการผสมผสานคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เข้ากับคลาวด์ภายในองค์กร (Private Cloud) ช่วยให้มีความปลอดภัย และความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น  อย่างไรก็ตามยังมีอุปสรรคต่างๆ ที่ต้องฝ่าฟันเพื่อให้บรรลุถึงการนำศักยภาพสูงสุดของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้งาน

 

ไอทีเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ 

 

- ร้อยละ 69 ของผู้ตอบแบบสอบถาม รายงานว่าความคิดของผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านต่างๆ ที่คิดว่าไอทีเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตนั้นมีมากขึ้นกว่าที่เคยมีมาก่อน

 

- องค์กรธุรกิจในประเทศไทย ได้จัดลำดับความสำคัญในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานในองค์กร สามอันดับแรก คือ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ามากขึ้น (ร้อยละ 29) เพื่อนำนวัตกรรมที่มีไปใช้กับสายการผลิตและการให้บริการ (ร้อยละ 29) และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขายและการตลาด (ร้อยละ 25)

 

- ร้อยละ 62 ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทย เห็นด้วยว่าองค์กรของพวกเขามองว่าการเพิ่มขึ้นของระบบอัตโนมัติ เช่น สตอเรจที่กำหนดด้วยซอฟต์แวร์ (software defined storage) เป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ

 

 การใช้ประโยชน์จาก 4 เทรนด์หลัก (โมบายล์ โซเชียล คลาวด์ และ บิ๊กดาต้า)

 

- ร้อยละ 63 ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทย คาดหวังว่าเทคโนโลยียุคใหม่ เช่น โมบายล์ โซเชียล คลาวด์ และ บิ๊กดาต้า จะช่วยให้องค์กรของพวกเขามีความได้เปรียบทางการแข่งขัน

 

- ในปีต่อๆ ไป สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นลำดับแรกๆ จากอิทธิพลของ 4เทรนด์หลักเหล่านี้คือ การเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (ร้อยละ 35) การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ (ร้อยละ 29) และการบริหารจัดการงานสำคัญๆ ทางธุรกิจ (ร้อยละ 26)

 

- จากการที่ธุรกิจต่างๆ ใช้ออนไลน์ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นในปัจจุบัน  ร้อยละ 54 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ความจำเป็นในการใช้คลาวด์ลูกผสมหรือไฮบริดคลาวด์ (Hybrid Cloud) ซึ่งเป็นการผสมผสานกันของคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) และคลาวด์ภายในองค์กร (Private Cloud) เป็นวิธีการที่จะเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มความปลอดภัยให้กับการทำงานขององค์กรได้อย่างมาก

 

 

อนาคตของไอที

 

- มีเพียงร้อยละ 66 ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทย เชื่อว่าองค์กรของพวกเขา มีทักษะและความรู้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะดำเนินธุรกิจสำคัญให้ประสบความสำเร็จได้ตามความคาดหวัง 

 

- 1 ใน 2 (ร้อยละ 52) ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า ความท้าทายขององค์กรของพวกเขาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คือ การฝึกอบรมด้านไอทีให้กับพนักงานเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นเทรนด์หลักต่างๆ

 

- แม้ว่าร้อยละ 69 ของผู้ตอบแบบสอบถามจากบริษัทต่างๆ จะเห็นว่าไอทีเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ  บริษัทส่วนใหญ่อีกร้อยละ 57 กลับเชื่อว่าการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีอยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายไอที แสดงให้เห็นว่าฝ่ายไอทียังคงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเกิดความเชื่อถือ ไว้วางใจและเห็นความสำคัญของไอที

 

- ร้อยละ 66 ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าแผนกไอทีในอนาคต จะอยู่ในรูปแบบผู้ให้บริการแบบ      ออนดีมานด์ภายในของบริษัท เช่น แพลตฟอร์ม-แอส-อะ-เซอร์วิส (platform-as-a-Service)        คลาวด์สาธารณะ และคลาวด์ภายในองค์กร

                                

 

เจเรมี เบอร์ตัน, ประธานด้านผลิตภัณฑ์และการตลาด, อีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "ความคาดหวังของผู้คนเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ผู้บริโภคไม่ได้เพียงคาดหวังการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันเท่านั้น แต่คาดหวังความหลากหลายขององค์กร ที่สามารถติดต่อสื่อสารออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่มีอัตราความเร็ว ณ ปัจจุบันด้วย  ดังนั้นธุรกิจต่างๆ ทุกภาคอุตสาหกรรม กำลังปฏิรูปรูปแบบธุรกิจของตนเอง เพื่อความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรับมือกับการเข้าถึง การสื่อสารระหว่างกันและกัน และขนาดที่มหาศาลของผู้บริโภคที่มีความต้องการเป็นพิเศษแตกต่างจากที่ผ่านมา  ด้วยเหตุนี้ ไอทีจึงได้เปลี่ยนบทบาทจากการทำหน้าที่ลดค่าใช้จ่ายให้องค์กร ไปเป็นผู้ขับเคลื่อนที่แท้จริงในการเร่งกระบวนการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจโดยใช้ไฮบริดคลาวด์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง"

 

นฐกร พจนสัจ, ผู้จัดการประจำประเทศไทยอีเอ็มซี อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับประเทศไทย การมุ่งเน้นไปที่การสร้างนครแห่งการเชื่อมต่อที่ชาญฉลาด และทั่วถึงมากขึ้นนั้น เป็นบทพิสูจน์ว่า บริษัทต่างๆ ในประเทศไทยมีความตระหนักมากขึ้นว่าไอทีเป็นตัวขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของธุรกิจ และบริษัทต่างๆ เปิดรับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆ เช่น โซลูชั่นไฮบริดคลาวด์ เพื่อให้บริษัทของตนได้เปรียบในการแข่งขัน  แม้ประเทศไทยจะอยู่ในช่วงต้นๆ ของการปรับใช้ไอที แต่การขับเคลื่อนกลับเป็นไปอย่างรวดเร็ว  บริษัทต่างๆ ที่ประกอบกิจการในประเทศไทยต่างให้ความสำคัญกับการบรรลุถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น ความคล่องตัว และความปลอดภัยมากขึ้น  เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทเหล่านี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

 

วิธีการสำรวจ

งานวิจัยนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จากผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเอ็มซี ฟอรั่ม (EMC Forum) ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยได้สอบถามผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายไอที สถาปนิกทางเทคนิค นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล และผู้จัดการด้านสตอเรจ/โครงสร้างพื้นฐาน จากหลากหลายองค์กรธุรกิจไทย จำนวน 157 แห่ง

 

 

 อีเอ็มซี จะจัดงาน อีเอ็มซี ฟอรั่ม ขึ้นทั่วโลก ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2557

 http://www.emc.com/campaign/global/forum2014/survey.htm เพื่อติดตามดูผลการสำรวจของแต่ละประเทศที่สำรวจไปแล้วในขณะนี้อย่างใกล้ชิด สรุปผลการสำรวจทั้งหมดจะประกาศทั่วโลกในเดือนธันวาคม

Share this Article: