ทีโอที ขยายวันรับสมัครซีอีโอ ถึงสิ้นมีนาคม นี้

ทีโอที ขยายวันรับสมัครตำแหน่งสำคัญ กจญ. หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ศกนี้

ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอทีได้ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กจญ.) ออกไปจนถึงวันที่ 31มี.ค58 นี้ เพื่อให้มีตัวเลือกในการตัดสินใจมากขึ้น ที่ผ่านมาได้เปิดรับสมัครตำแหน่งดังกล่าวระหว่างวันที่ 19 ธ.ค. 57-12 ม.ค. 58 มีผู้สนใจเข้าสมัคร 3 คนเท่านั้น ได้แก่ นายสมพรต  สาระโกเศศ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วีจีเอ็ม กรุ๊ป ,นายศิริพงษ์ โลหะศิริกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพรเกรส ซอฟท์แวร์ จำกัด  และพลตรีสุรพล ตาปนานนท์ 

 

ทั้งนี้ บมจ. ทีโอที ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58  ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร โดยมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)  และมีคุณสมบัติเฉพาะโดยมีคุณวุฒิทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง  มีวิสัยทัศน์การบริหารจัดการในกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

 

1. กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง โดยต้องมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กรหรือรายงานประจำปี(Annual Report) ในขณะที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย

 

2. กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองอธิบดีหรือเทียบเท่า และ3.กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

Share this Article: