ซิป้า เผยผลสำรวจท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ใช้ซอฟต์แวร์ทำธุรกิจน้อย เหตุขาดคนไอที

ซิป้า เผยผลสำรวจท่องเที่ยว-โลจิสติกส์ใช้ซอฟต์แวร์ทำธุรกิจน้อย เหตุขาดบุคลากรไอทีเฉพาะทาง จี้หน่วยงานพัฒนาที่เกี่ยวข้องเร่งกระตุ้นผู้ประกอบการ

 

สุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า เปิดเผยว่า ผลการสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ประจำปี 2559 พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ จำนวนกว่า 94% เป็นกิจการขนาดเล็ก และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านไอที เพียง 25% และบุคลากรดังกล่าวทำหน้าที่เฉพาะในการดูแลเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ 4.5% เท่านั้น  ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาด้านบุคลากรที่ขาดความชำนาญในการใช้งานซอฟต์แวร์ และไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านไอทีของบริษัทโดยเฉพาะ 

 

ทั้งนี้ ยังพบว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ 79% มาจากการซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป จึงทำให้เกิดปัญหาการใช้งานที่มักไม่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ และผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้เองภายในองค์กร เพียง 4.7% ในขณะที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ มีการจ้าง 16%

สำหรับประเด็นสำคัญที่สุดที่ช่วยผลักดันกิจการในธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ให้มีการใช้ระบบซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นในอนาคต คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ต้องง่ายไม่ซับซ้อน ช่วยในการผลักดันผู้ประกอบกิจการให้หันมาใช้ซอฟต์แวร์ในการดำเนินกิจการ รองลงมา คือ เรื่องฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ต้องมีครบทุกความต้องการเหมาะสมกับขนาดของกิจการนั้นๆ 

 

อย่างไรก็ตาม มองว่า จากปัญหาในการใช้ซอฟแวร์ในภาคอุตสาหกรรมและความต้องการของสถานประกอบการนั้น สามารถกำหนดแนวทางเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในการเพิ่มความสามารถสำหรับดำเนินธุรกิจ โดยหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยว ควรมีมาตรการเพื่อเร่งให้เกิดการใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการต่อยอดธุรกิจ 

 

Share this Article: