กสทช.ส่งหนังสือให้กฤษฎีกา "แก้ไขอำนาจ" หวั่นยุบ ซุปเปอร์บอร์ด

กสทช.ได้ส่งหนังสือให้กฤษฎีกาแก้ไขการทำงานหรืออำนาจซุปเปอร์บอร์ด  กระทั่งอาจให้ยุบหน้าที่ดังกล่าวในอนาคต นอกจากนี้ในหนังสือแก้ไขพ.ร.บ.ดังกล่าว ยังมีในส่วนของการยกเลิกมาตรา 6ในพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553

พลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือซุปเปอร์บอร์ด กล่าวว่า จากกรณีที่สำนักงาน กสทช. ส่งหนังสือแก้ไขร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่..) พ.ศ…(พ.ร.บ.กสทช.) ไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 58 ที่ผ่านมา เพื่อ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยให้ยกเลิก การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน มาตรา 70 ถึง มาตรา 73 ซึ่ง กตป.มีความเห็นว่า สำนักงาน กสทช. สามารถเสนอได้ แต่ผู้ที่จะพิจารณานั้น จะต้องส่งเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) และ สภานิติบัญัติแห่งชาติ (สนช.)   

 

ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่ กตป.ขอให้สำนักงาน กสทช. ส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 มี.ค.58 ที่ผ่านมานั้นกลับไม่ได้รับข้อมูลเพิ่ม กตป.จึงต้องจะพิจารณาจากข้อมูลเท่าที่มีอยู่และจะรวบรวมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ โดยจะส่งให้ คณะกรรมาธิการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล กสทช. (คตร.) สตง.และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ดำเนินการต่อไปในสัปดาห์หน้า ซึ่งกสทช.จะต้องรับผิดชอบต่อผลดังกล่าว ที่ไม่สามารถนำส่งข้อมูลเพิ่มได้ 

 

แหล่งข่าวยังรายงานว่า มีแหล่งข่าวระดับสูงของ กสทช. อีกที เปิดเผยว่า หนังสือแก้ไขร่าง พ.ร.บที่ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาเรื่องให้ยกเลิก การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน มาตรา 70 ถึง มาตรา 73 นั้น ด้วยเห็นว่านับจากนี้เมื่อรัฐบาลมีนโยบายดิจิทัลอีโคโนมี การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกสทช.ก็ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา ไม่จำเป็นต้องมี กตป.

 

นอกจากนี้ในหนังสือแก้ไขพ.ร.บ.ดังกล่าว ยังมีในส่วนของการยกเลิกมาตรา 6ในพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 และแก้ไขให้ระบุว่า  กสทช.จำนวน 7 คน ที่แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านกิจการกระจายเสียง ,กิจการโทรทัศน์ ,กิจการโทรคมนาคม ,ด้านวิศวกรรม ,กฎหมาย ,เศรษฐศาสตร์ และการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งให้เลขาธิการ กสทช.เป็นเลขานุการ กสทช. 

Share this Article: