ก.ไอซีที – เอ็ตด้า ควง 4 หน่วยงานรัฐเซ็น MOU รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC แบบครบวงจร

ไอซีที  พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  จับมือ อย. และ บก.ปอท ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์อย่างครบวงจร 1212 OCC เล็งช่วยแก้ปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ปัญหาการซื้อขายบนออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)  พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  จับมือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์อย่างครบวงจร 1212 OCC เล็งช่วยแก้ปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ปัญหาการซื้อขายบนออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร  พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มที่

 

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนแผนการพัฒนาประเทศให้มุ่งไปสู่ “ดิจิทัลอิโคโนมี” ได้อย่างเต็มรูปแบบ กระทรวงไอซีทีได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 6 ด้านประกอบด้วย 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วประเทศ 2) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3) การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 4) การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 5) การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และ 6) การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งข้อสุดท้ายนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งสู่การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างความมั่นใจให้กับทั้งประชาชน องค์กร ทั้งในฐานะ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภคออนไลน์ ให้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีความเชื่อมั่นอย่างมีประสิทธิผล และเต็มประสิทธิภาพ

 

ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การขยายตัว และการเติบโตอย่างมั่นคงของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และการทำธุรกรรมต่าง ๆ บนออนไลน์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแผนการพัฒนาของประเทศ โดยจากผลสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยของเอ็ตด้า ธุรกิจออนไลน์มีมูลค่าสูงถึง 2.03 ล้านล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมทั้งมูลค่าขายจาก B2B B2C และ B2G ซึ่งรวมไปถึงมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐด้วย และคาดการณ์ในปี 2558 มูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยยังมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น 3.65 เปอร์เซ็นต์

 

ดังนั้น การลงนามความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐทั้ง หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212OCC’ ที่ทางกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ ETDA (เอ็ตด้าเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ฯในครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นใจ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การทำธุรกรรมซื้อขายสินค้า ตลอดจนกระตุ้นการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซให้เพิ่มสูงขึ้น  ประชาชน องค์กร ตลอดจนผู้ค้าและผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้อย่างเต็มที่ว่าจะมีศูนย์กลางอย่าง ที่พร้อมเป็นที่พึ่ง และช่วยดูแลปัญหา ทั้งในส่วนของเว็บไซต์ผิดกฎหมายหรือมีเนื้อหาไม่เหมาะสม ปัญหาการซื้อขายออนไลน์ ปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง”  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าว

 

ทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เปิดเผยว่า “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC นั้น จะเป็นศูนย์กลางสำคัญที่เป็นที่พึ่งของประชาชน ที่พร้อมรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางออนไลน์แบบครบวงจร ณ จุดเดียว หรือ One Stop Serviceซึ่งการบูรณาการความร่วมมือในวันนี้ของ หน่วยงาน จะเป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือในการทำงานและบริการประชาชนอย่างแท้จริง”

 

“จากผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 โดย เอ็ตด้า จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ทุกวันนี้สังคมไทยอยู่กับอินเทอร์เน็ตแทบจะตลอดเวลา มากที่สุด คือ 54.2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้แก่ กลุ่ม Gen Y (16-35 ปี) ที่ล้วนแล้วแต่เป็นวัยรุ่น วัยทำงานตอนต้น  กระทรวงไอซีที โดย สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีภารกิจสำคัญในการดูแลเนื้อหาในเว็บไซต์ที่ผิดกฏหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ รวมถึงเนื้อหาไม่เหมาะสมต่างๆ  ดังนั้น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC จะเป็นเสมือนผู้ช่วยสำคัญที่ประชาชนสามารถพึงพิง เป็นศูนย์กลางให้ประชาชนติดต่อเข้ามาและพร้อมแก้ไขปัญหาให้อย่างทันท่วงที ซึ่งพร้อมรับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่ครอบคลุมทั้งปัญหาเว็บไซต์ผิดกฏหมาย ปัญหาการซื้อขายออนไลน์ ปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ และปัญหาทางออนไลน์อื่น ๆ ให้แก่ผู้บริโภค หรือผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ” ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กล่าว

 

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า “ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ  รวมถึงเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลงานด้านการพัฒนา Soft Infrastructure อันเป็นหนึ่งเสาสำคัญในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยเอ็ดต้า จึงมุ่งสร้างความเชื่อมั่นบนโลกออนไลน์  ทั้งการซื้อขายออนไลน์ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ดังนั้น ภารกิจในการดำเนินงานศูนย์รับร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน กระตุ้นให้เกิดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”

 

“จากการทดลองให้บริการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC รวมถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ของเอ็ตด้า ในปี 2558 ที่ผ่านมา พบว่ามีเรื่องร้องเรียนกว่า 2,524 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เว็บไซต์ผิดกฎหมายหรือเนื้อหาไม่เหมาะสม 935 เรื่อง และปัญหาซื้อขายออนไลน์ 592 เรื่อง ซึ่งยังไม่รวมถึงอีกหลายกรณีที่เกิดขึ้นแต่ผู้บริโภคไม่ทราบว่าจะไปร้องเรียนที่ใด แม้ว่าปัจจุบันจะมีหลายหน่วยงานได้มีการดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน์แล้ว แต่อาจจะขาดกลไกการประสานการทำงานเพื่อบูรณาการให้เกิดการให้บริการ ณ จุดเดียวเพื่อให้บริการประชาชน (One-stop Service) ดังนั้น เอ็ตด้า จึงประสานความร่วมมือผ่านการจัดตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วน เพื่อร่วมกันศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาจากการร้องเรียนปัญหาทางออนไลน์ และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่ปฏิบัติได้และตอบสนองต่อผู้ร้องได้จริง  โดยมีการประชุมร่วมกันไปแล้ว ครั้ง และจะมีการประชุม รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง”

ในด้านการให้บริการ ประชาชนสามารถร้องเรียนมาที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (Online Complaint Center: OCC) ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1212 หรือทาง E-mail address: 1212@mict.go.th ซึ่งเมื่อรับเรื่องแล้ว OCC1212 จะให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พร้อมประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งจากการลงนามความร่วมมือร่วมกันของหน่วยงานทั้ง แห่งจะมีการประสานความร่วมมือระหว่างกันในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน และการรับ-ส่งเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงาน เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายหรือช่วยแก้ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล       ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการ สายด่วน 1212 OCC เต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคมนี้ และวางแผนเริ่มให้บริการประชาชน ผ่านเว็บไซต์และ Mobile Application ในเดือนสิงหาคมนี้ โดยเอ็ตด้า เตรียมความพร้อมผลักกันการให้บริการอย่างเต็มกำลังและตั้งเป้าหมายว่าจะรองรับการติดต่อเรื่องร้องเรียนผ่าน OCC 1212 เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปี 2558 ที่ผ่านมา” ผู้อำนวยการ ETDA กล่าว

 

Share this Article: