ก.ไอซีที เดินสายจัดสัมมนา IPv6 สำหรับผู้บริหารภาครัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ก.ไอซีที เดินสายจัดสัมมนา “การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 สำหรับผู้บริหารภาครัฐ” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) โดยศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 ได้จัด งานสัมมนาหัวข้อ “การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 สำหรับผู้บริหารภาครัฐ” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Chief Information Officer : CIO) ระดับจังหวัด ผู้แทนสำนักงานสถิติจังหวัด และผู้แทนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทราบถึงนโยบายและมาตรการด้าน IPv6 ของกระทรวงไอซีทีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประยุกต์ใช้งาน ผลกระทบ และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนไปใช้งาน IPv6 รวมทั้งประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยของ IPv6 ซึ่งได้รับเกียรติจาก วิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ กว่า 50 คน

Share this Article: