ก.ไอซีที สนับสนุนการจัดงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

พิธีเปิด“งานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ซึ่งงานดังกล่าว กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย (TOSF) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2557

ทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานในพิธีเปิด“งานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ซึ่งงานดังกล่าว กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย (TOSF) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2557ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

 

ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้สังคมไทยรู้จักและนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สซึ่งเปรียบเสมือนทรัพยากร ที่มีนักวิจัยจากทั่วโลกร่วมกันพัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลาในทุกประเทศ และเป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดไป มาประยุกต์ใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคมให้อยู่ระดับแนวหน้าในภูมิภาคอันจะนำไปสู่การทำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีระดับโลก ตลอดจนเพื่อการลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย

Share this Article: