ก.ไอซีที ระดมสมองจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน ICT เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทาง และความคาดหวังในการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายหลังปี พ.ศ.2558 ซึ่งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที จัดขึ้น 

 

 

คนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทาง และความคาดหวังในการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายหลังปี พ.ศ.2558 ซึ่งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการรับฟังและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางและความคาดหวังในการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายหลังปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมดิ เอทัส ลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และสมาคมต่างๆ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวกว่า 100 คน  

Share this Article: