ก.ไอซีที ผนึก MIC พัฒนาไอซีทีตามกรอบ Thailand-Japan Summit

กระทรวงไอซีที เช่นเดียวกับ กสทช. และ MIC จับมือ กระทรวง MIC ประเทศญี่ปุ่น ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนา ICT ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ตามกรอบ Thailand – Japan Summit

 

พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีทีเปิดเผยภายหลังนางซะนะเอะ ทาคาอิชิ (H.E. Ms. Sanae TAKAICHI) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of International Affairs and Communications : MIC) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือทวิภาคี ในวันที่ 30 เมษายน 2558  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า ได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการป้องกันภัยพิบัติ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การไปรษณีย์ การหารือร่วมทางธุรกิจระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งความร่วมมือในกรอบอาเซียน

 

 

ทั้งนี้ ภายหลังการหารือทวิภาคีดังกล่าวได้มีการลงนามในแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้าน ICT ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาด้าน ICT ระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยการร่วมลงนามในครั้งนี้เป็นการดำเนินการที่เป็นไปตามผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ในการประชุม Thailand – Japan Summit เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการหยิบยกประเด็นความร่วมมือด้านการพัฒนา ICT โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน Cyber Security และด้าน Disaster Management ที่ได้มีการบรรจุไว้ในขอบเขตความร่วมมือของแถลงการณ์ร่วมฉบับนี้แล้ว รวมทั้งครอบคลุมความร่วมมือด้านการไปรษณีย์และการใช้ ICT ในด้านอื่นๆ ด้วย

 

นอกจากนั้น กระทรวงไอซีทีและกระทรวง MIC ของประเทศญี่ปุ่น ได้หารือร่วมกันเรื่อง Thailand - Japan Public and Private sector ICT Joint Business Dialogue ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนผ่านการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้าน ICT รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีผู้แทนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมในการประชุมหารือ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ Cyber Security, ICT for disaster management, Postal service, Cooperation of ICT utilization เป็นต้น 

Share this Article: