ก.ดีอี รับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการแผนแม่บทด้านการสื่อสารแห่งชาติ ระยะ 5 ปี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการสื่อสารแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2565) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้กรอบและทิศทางการดำเนินงานด้านการสื่อสารที่ชัดเจน รวมทั้งแผนผนึกกำลังและบูรณาการแผนเตรียมพร้อมด้านการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ ในทุกมิติ กำหนดกิจกรรมและเป้าหมายมุ่งสู่การปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand เต็มตัว

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการสื่อสารแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2565) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ว่า ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในวาระการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แผน DE) ซึ่งแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ได้กำหนดวิสัยทัศน์การปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)

 

 

โดยการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใน 6 เรื่อง คือ (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง (2) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (3) การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (4) การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (5) การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลและ (6) การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ กระทรวงดิจิทัลฯ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยกำหนดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานคลื่นความถี่ และการหลอมรวมของเทคโนโลยีอนาคต เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ 5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ความมั่นคง และพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาโดยเน้นการบริหารวิกฤตการณ์เพื่อรับมือภัยคุกคามต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมุ่งระดมกำลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยต่างๆ รวมถึงให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับปัญหาความมั่นคงในทุกรูปแบบทุกด้าน ประกอบกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ได้กำหนดให้กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการสื่อสารหลักและการสื่อสารสำรอง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหารประเทศและหัวหน้าหน่วยงานระดับกระทรวงและภูมิภาค ในการประสานสั่งการขณะเกิดเหตุ รวมทั้งแผนความถี่คลื่นวิทยุเพื่อความมั่นคงของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

 

 

รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะหน่วยงานหลักด้านการสื่อสารของประเทศ จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดทำร่างแผนแม่บทด้านการสื่อสารแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2565) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนับสนุนให้มีกรอบและทิศทางการดำเนินงานด้านการสื่อสารที่ชัดเจน มีแผนการผนึกกำลังและบูรณาการแผนเตรียมพร้อมด้านการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ ให้มีการประสานที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ และเห็นภาพการขับเคลื่อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดกิจกรรมและเป้าหมายรายปีให้ชัดเจนเพื่อมุ่งไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand อย่างเต็มตัว”

Share this Article: