ก.ดีอี จับมือ อีจีเอ-ก.สาธารณสุข เร่งพัฒนาระบบเทเล-เมดิซิน 116 โรงพยาบาลรัฐ

กระทรวงดีอี จับมือ อีจีเอ-กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาระบบเทเล-เมดิซิน ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ตั้งเป้าครอบคลุม 116 โรงพยาบาลรัฐ 

 

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดีอี กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ ซึ่งการให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชน ต้องเร่งดำเนินการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้เกิดการบูรณาการด้านข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ พัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความปลอดภัยและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาในระบบสุขภาพของประเทศ

 

 

ทั้งนี้ ​การพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล หรือ เทเล-เมดิซิน (Tele-Medicine) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้ลดปัญหาความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างแพทย์ทั้งสองโรงพยาบาล ซึ่งการสื่อสารที่ชัดเจน รวดเร็ว ทันต่อการตัดสินใจมีผลต่อชีวิตของผู้ป่วย และเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการให้แก่ประชาชนในทุกระดับและครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาลชุมชน ให้เหมือนรับการรักษาจากโรงพยาบาลทั่วไป ลดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ กล่าวว่า การสนับสนุนระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หรือ จิน (GIN) ให้ครอบคลุมโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 116 แห่ง ซึ่งการวางโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้ นอกจากเทเล-เมดิซิน จะมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้ว ยังทำให้การเชื่อมโยงทุกระบบของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปสามารถติดต่อในเครือข่ายเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย รวมทั้งจะติดตั้งระบบสำรองและจัดเก็บข้อมูลกลาง ขนาด 400 เทราไบต์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และอีก 400 เทราไบต์ ในปีงบประมาณถัดไป 

ทั้งนี้ พัฒนาแอปพลิเคชั่นในการบริหารจัดการ สำหรับสำรองข้อมูลผู้ป่วยและข้อมูลสำคัญของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนเพื่อรับ-ส่งต่อผู้ป่วยและการสนับสนุนอื่นๆ ประกอบด้วย การจัดหาอุปกรณ์และโปรแกรมให้รองรับระบบดิจิทัล ไลเทอร์เรซี่ (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศในการรวบรวมองค์ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชนในทุกรูปแบบ อาทิ วิดีโอคลิป รูปภาพ เป็นต้น รวมถึงการเข้ามาปรับปรุงระบบจี-แชท (G-Chat) ให้มีคุณสมบัติเทียบเท่าสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ

 

นอกจากนี้อีจีเอ จะสนับสนุนระบบการประชุมทางไกลภาครัฐ (GIN Conference) เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำระบบเทเล-เมดิซิน เพื่อให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถตอบโต้กันได้ทั้งภาพและเสียงในพื้นที่ต้นแบบระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป 

Share this Article: