กสท โทรคมนาคม มอบรางวัล ICT Best Practice Awards 2015

ในที่สุดก็ประกาศผลแล้ว กับรางวัล ICT Best Practice Awards 2015  รางวัลเชิดชูองค์กรธุรกิจแห่งปี

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ณ โรงแรม พูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ผู้นำด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ (ABAC) และนิตยสาร E LEADER  (นิตยสารสำหรับผู้นำด้านไอซีทีในองค์กร) จัดพิธีมอบรางวัล ICT Best Practice Awards 2015 โดยมีตัวแทนจากองค์กรธุรกิจ ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดจนประสบความสำเร็จในสาขาต่างๆ ร่วมรับรางวัล

พ.อ.ผศ.ดร. สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการบริษัท รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โครงการ ICT Best Practice Awards 2015  ในปีนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมยกย่องเชิดชูองค์กรธุรกิจ ที่สามารถประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จนประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรธุรกิจ และก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจไทยที่จะก้าวสู่ระดับสากล ด้วยการประยุกต์ใช้ไอซีทีที่ทันสมัย ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรรวมถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลนั้น นอกจากจะเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากรด้านไอทีแล้ว ยังเปรียบเสมือนรางวัลแห่งความสำเร็จ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยเช่นกัน”

สำหรับรางวัล ICT Best Practice Awards 2015 มีองค์กรธุรกิจได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ ทั้งสิ้น 8 ประเภทรางวัล ดังนี้

รางวัล  Best Customer Experience Management (ประเภทการบริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้า) ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

กฤษณ์ อิ่มแสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โครงการ PTT Blue Card เล็งเห็นความสำคัญในทำ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งได้พัฒนาไปอีกขั้นโดยการนำไอซีทีมาประยุกต์ใช้ในโครงการ ผ่านการใช้งานบนแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์ อีกทั้งยังเพื่อให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจในการบริการและประสบการณ์ที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง” 

รางวัล Best Data Management (ประเภทการบริหารจัดการข้อมูล) ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ทำนุ อมาตยกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการเมืองไทย สไมล์คลับ โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในบริหารจัดการข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลเพื่อรองรับการวิเคราะห์แบบ Advanced Statistical Analytics ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Customer Segmentation หรือ Predictive Modelling เพื่อการทำ Targeted Marketing และช่วยในการพิจารณารับประกัน (Underwriting) ให้ตรงความต้องการของลูกค้า รวมถึงการทำกิจกรรมบริหารความสัมพันธ์ที่ตรงความต้องการและ Life Style ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น” 

รางวัล Best Security Management (ประเภทการบริหารจัดการความปลอดภัย) ได้แก่ บริษัท บีกริมเพาเวอร์ จำกัด 

นพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท บีกริม เพาเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัท บีกริมเพาเวอร์ จำกัด มีการวางระบบศูนย์ข้อมูลแบบ Modular Data Center เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเมื่อรวมกับการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานด้านต่างๆ ทำให้มีความสามารถในการรองรับการใช้งาน Applications ต่าง ๆ ขององค์กรสำหรับทุกโรงไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร”

รางวัล Best Corporate Network Design (ประเภทการออกแบบระบบเครือข่ายขององค์กร) ได้แก่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับ BTS เราได้วางระบบเครือข่ายการส่งข้อมูลหลัก (Backbone Transmission Network) หรือที่เราเรียกกันว่า BTN ซึ่งถูกออกแบบให้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางหลักในการนำส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนสถานี กับ อุปกรณ์หลักที่ติดตั้งที่อาคารศูนย์ควบคุมการเดินรถ โดยได้ออกแบบเครือข่ายของ BTN เป็นแบบวงแหวน จำนวน 5 เครือข่าย ซึ่งจะแยกอิสระจากกัน ทำให้ระบบมีขีดความสามารถในการส่งข้อมูลรวมทั้งหมดได้มากถึง 5.3 Gbps และมีความน่าเชื่อถือในการทำงานในระดับที่สูงถึง 99.99% ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้บริการ”

รางวัล Best Application Innovation ประเภทนวัตกรรมแอพพลิเคชัน ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการ BKI Telematics โดยประยุกต์ให้เข้ากับพฤติกรรมการขับขี่และการใช้รถของคนไทย โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายที่จะเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของสังคม ตลอดจนเพื่อให้บริษัทฯ ได้ให้บริการและติดต่อกับลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นผ่านทางแอปพลิเคชั่น” 

และในปีนี้ยังมีรางวัลพิเศษ คือรางวัล CIO of the Year (ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีเยี่ยมที่สุดแห่งปี) ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัล 2 ท่านจาก 2 องค์กร ได้แก่

• คุณสมคิด จิรานันตรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และ

• ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โดยคุณสมคิด จิรานันตรัตน์ ได้กล่าวถึง โครงการเปลี่ยนแปลงระบบ Core Banking ของธนาคารกสิกรไทยว่า “ระบบเดิมของธนาคารที่ใช้มา 30 ปี ซึ่งจริงๆ อาจจะยังใช้การได้ แต่การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ จะทำให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดในหลายๆอย่างได้ การเปลี่ยนแปลงระบบของธนาคาร นับเป็นการอัพเกรดระบบพื้นฐานทั้งหมด ทำให้สามารถออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ และให้บริการลูกค้าได้เร็วกว่าเดิม ด้วยระบบใหม่สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด และมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมมาก” 

ด้าน ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน เปิดเผยถึงหลักการบริหารว่า “การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเสริมศักยภาพคุณภาพการบริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรม BKI Telematics ,Core Insurance System หรืออื่นๆ เรามีหลักการเพียงอย่างเดียวคือ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ เพราะฉะนั้น การทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่สอดคล้องและประสานกันมากขึ้นนั้นย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริการที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย”

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษที่คณะกรรมการเห็นชอบ มอบให้แก่องค์กรธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้ไอซีทีในการดำเนินธุรกิจได้อย่างโดดเด่น คือ รางวัล ICT Popular Vote ได้แก่ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) 

ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า “สำหรับ LDC Dental แล้ว เราได้พยายามพัฒนาและรักษามาตรฐานด้านต่างๆ ไว้ ซึ่งรวมถึงการออกแบบและสร้างระบบที่ตอบสนองกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอน ให้มีความต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งระบบ โดยยึดหลักทุกฟังก์ชั่นที่ทำต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าของคลินิก นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัล ICT Popular Vote จาก โครงการ ICT Best Practice Awards 2015 เพราะเปรียบเสมือนกำลังใจสำหรับทุกคนในองค์กร และเชื่อว่า ผู้บริหารจากทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้ จะรู้สึกเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทั้งทางผู้จัดโครงการ และคณะกรรมการมา ณ ที่นี้” 

โครงการ ICT Best Practice Awards 2015 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยมีแผนงานที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป  ควบคู่กับการปรับรูปแบบของการจัดงานให้มีความเข้มข้นน่าสนใจ นำมาซึ่งสาระความรู้ด้านไอซีที และสามารถเฟ้นหาสุดยอดทีมงานและบุคลากรด้านไอซีทีได้อย่างหลากหลาย  เพื่อให้ ICT Best Practice Awards เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนทำงานด้านไอซีที ที่จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นจุดเริ่มต้นให้กับธุรกิจ ได้หันมาสนใจและพัฒนาระบบไอซีทีของตนเองไปสู่การเติบโตเป็นผู้ท้าชิงและผู้นำในตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป

Share this Article: