กสท.เตรียมใช้งบพีอาร์ทีวีดิจิตอล 63.5 ล้านบาท พร้อมออกประกาศควบคุมระดับเสียงฯ

กสท. เผยเตรียมเบิกใช้งบ 63.5 ล้านบาท ประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิตอลเร่งด่วน พร้อมออกประกาศควบคุมระดับเสียงรายการโทรทัศน์และโฆษณา เพื่อเสียงที่ไม่รบกวนการชมทีวีของประชาชน 

 

สมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ สำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกระจายเสียงและโทรทัศน์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อวันที่ 27ต.ค.57 มีการพิจารณาเกี่ยวกับงบการทำประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิตอลจำนวน 63.5 ล้านบาท โดยเห็นชอบให้ใช้งบดังกล่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นการเร่งด่วน และให้สำนักงาน กสทช.ไปจัดทำทีโออาร์การใช้งบประมาณกลับมาเพื่อกลับมาให้ที่ประชุม กสท.พิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุม กสทช.เห็นชอบ คาดว่าร่างทีโออาร์จะแล้วเสร้จภายในปีนี้ 

นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท.ได้เห็นชอบร่างประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ในการกำหนดระดับเสียงของรายการโทรทัศน์ ข่าวและโฆษณาให้มีระดับเสียงเท่ากันทั้งช่อง โดยไม่ให้มีเสียงดังที่แตกต่างกันของรายการต่างๆ ในแต่ละช่วง 

ทั้งนี้ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากว่า เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่การโฆษณาจะมีระดับเสียงที่ดังเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช.ที่พบการเพิ่มขึ้นของเสียงในบางโฆษณาบางรายการ ขณะเดียวกันก็พบระดับเสียงบางรายการที่ต่ำลงด้วย จากนี้ให้นำร่างประกาศฯดังกล่าวไปสู่กระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและเตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยเมื่อประกาศใช้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ต้องปฏิบัติตามประกาศภายใน 90 วัน หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท และปรับรายวันไม่เกินวันละ 100,000 บาท

 

บอร์ดกระจายเสียง /  กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 27 ตุลาคม 2557

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)วันนี้ (27 ตุลาคม 2557) ดังนี้

ที่ประชุม กสท. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุสระโบราณ เรดิโอ 105.00 เมกะเฮิร์ตซ์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สระโบราณมีเดียกรุ๊ป และสถานีท้องถิ่นไทย (วทท.) OK เรดิโอ 98.5 เมกะเฮิร์ตซ์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าม้า เรดิโอ สืบเนื่องจากผู้ได้รับอนุญาตฯ ได้รับการประกาศรายชื่อให้สามารถออกอากาศได้ตามปกติ ระหว่างวันที่ 14 – 22 กรกฎาคม 2557 ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 79/2557 แล้ว แต่มิได้ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตทำ, ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สำนักงาน กสทช. ประกาศรายชื่อให้ออกอากาศได้ โดยมิได้แจ้งเหตุผลและความจำเป็นในการไม่ยื่นคำขอฯ ดังกล่าว

ที่ประชุม กสท. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...ในกรณีการออกอากาศข่าวในพระราชสำนักที่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถออกอากาศได้ในเวลาปกติ โดยให้ออกอากาศในระหว่างเวลา 19.00 – 22.00 ได้ จากหลักเกณฑ์เดิม ที่ออกอากาศทุกวัน ในเวลาระหว่าง 19.00 – 20.30 น. ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว จะนำเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ที่ประชุม กสท. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ 5 (10) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2557 โดยให้ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์มีหน้าที่ควบคุมไม่ให้มีการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา โดยใช้วิธีการเพิ่มเสียงดัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในลักษณะเป็นการบังคับให้รับข้อมูลข่าวสาร รายการ หรือการโฆษณานั้น หรือเป็นมลพิษทางเสียง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป (European Broadcasting Union) (EBU) ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าว ได้กำหนดความดังเฉลี่ยของทุกรายการ ไม่เกิน -23 LUFS ซึ่งคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน +- 0.5 LUFS และได้กำหนดความดังสูงสุดของทุกรายการ ไม่เกิน -1 dBTP

Share this Article: