กสท. ยุติระบบอะนาล็อกทุกช่อง ส่วนช่อง 3 ยังออกอากาศได้ตามปกติยึดประกาศคสช. ฉบับที่ 27

กสท.มีมติไม่ขยายเวลาออกอากาศช่องอะนาล็อก พร้อมส่งหนังสือแจ้งถึงผู้ประกอบการโครงข่ายให้รับทราบ ขณะที่ช่อง3 ยังออกอากาศได้ตามปกติยึดตามประกาศคสช. ฉบับที่ 27 โดยบอร์ดกสท.เตรียมถกด่วนวาระพิเศษกติกาใช้บังคับกรณีนี้ในวันที่ 2 ก.ย.57 ส่วนร่างประกาศจัดลำดับบริการโทรทัศน์ฉบับใหม่เตรียมส่งบอร์ด กสทช.พิจารณา

 

 

 

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมกรรมการ กสท.เมื่อวันที่ 1 ก.ย.57 มีมติให้ช่องอะนาล็อกทุกช่องยุติการออกอากาศในโทรทัศน์แบบบริการทั่วไป โดยไม่มีการขยายระยะเวลาเพิ่ม ซึ่งจากมติกสท.เมื่อวันที่ 28 พ.ค.57 ได้ขยายระยะเวลาการออกอากาศไปแล้ว 100 วัน นับจากวันที่ 25 พ.ค.-1 ก.ย.57 ตามบทเฉพาะกาลแห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ในข้อ 8 ของ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (มัสต์แครี่) พร้อมทั้งให้สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้บริการโครงข่ายรับทราบด้วย

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องปฏิบัติตามมติของกสท. คือไม่นำเอาช่องอะนาล็อกมาเผยแพร่บนโครงข่ายดิจิตอล ซึ่งการพิจารณาของที่ประชุม กสท.ได้มีมติในกติกาเท่านั้น ไม่ได้รวมไปถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งกรณีของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด หรือ ช่อง 3 อะนาล็อกนั้น ยังสามารถออกอากาศได้ตามปกติ เนื่องจากช่อง 3 ต้องปฏิบัติตามประกาศของ กสทช. และประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 27 ให้ผู้บริการโทรทัศน์บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบอะนาล็อก และผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ออกอากาศได้ตามปกติ ผ่านทางระบบการใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน ดาวเทียมและเคเบิ้ลได้ โดยวันที่ 2 ก.ย.57นี้ กสท.จะมีการประชุมในวาระพิเศษถึงรายละเอียดข้อบังคับผู้ให้บริการโครงข่ายหลังจากสิ้นสุดการขยายเวลาออกอากาศของอะนาล็อก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายนำกรณีที่ช่อง 3 ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 แต่ตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ระบุให้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยกเว้นได้ ดังนั้น จึงต้องมีการทบทวนในรายละเอียดเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

ส่วนการออกร่างประกาศการจัดเรียงลำดับบริการโทรทัศน์ใหม่นั้น มติที่ประชุมได้สรุปรายละเอียดการจัดเรียงช่องที่ 1-36 เป็นช่องของทีวีดิจิตอลเท่านั้น ส่วนช่อง 37-60 เป็นส่วนที่ช่องทีวีดาวเทียว-เคเบิ้ล สามารถนำช่องรายการใดๆ ก็ได้มาออกอากาศ ซึ่ง กสท.จะนำมติดังกล่าวเสนอ กสทช.พิจารณาต่อไป ก่อนจะมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

Share this Article: