กสทช. เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าคูปองดิจิตอลทีวีโดยการสุ่มตรวจ

กสทช. เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าคูปองดิจิตอลทีวีโดยการสุ่มตรวจ พร้อมสั่งปรับลดจำนวนคณะอนุกรรมการฯ และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯลงเหลือไม่เกิน 10 คน และสำนักงาน กสทช. กำหนดภายใน 31ก.ค.58   

 

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (21 ม.ค. 2558ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำหรับคูปองดิจิตอลทีวีตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอความเห็นมา ดังนี้ 

              1.หากทำการสุ่มตรวจนับ จำนวนร้อยละ 10 ของคูปองโครงการฯ ที่ผู้ประกอบการแต่ละรายขอเบิกจ่ายแต่ละงวด และไม่พบข้อผิดพลาด ให้จ่ายเงินร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ขอเบิกแต่ละงวด (หลังหักเงินประกันและภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

              2.หากทำการสุ่มตรวจนับ จำนวนร้อยละ 30 ของคูปองโครงการฯ และไม่พบข้อผิดพลาด ให้จ่ายเงินร้อยละ 70 ของจำนวนเงินที่ขอเบิกแต่ละงวด (หลังหักเงินประกันและภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

              3.หากทำการสุ่มตรวจนับ จำนวนร้อยละ 50 ของคูปองโครงการฯ และไม่พบข้อผิดพลาด ให้จ่ายเงินร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่ขอเบิกแต่ละงวด (หลังหักเงินประกันและภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

              ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ยังคงต้องตรวจนับคูปองให้ครบทั้งหมดในภายหลังเพื่อจ่ายเงินให้ครบด้วย

              และที่ประชุม กสทช. ได้มีมติให้ปรับลดจำนวนคณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ และจำนวนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ให้เหลือเท่าที่จำเป็น (ไม่เกิน 10 คนต่อคณะ) ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ แล้วให้นำกลับมาเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ในครั้งต่อไป 

จากนั้น ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่าย หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. .... และให้นำไปประกาศรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป 

Share this Article: