กสทช. เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์เตรียมประมูลเบอร์สวย

กสทช. ให้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การประมูลเลขหมายสวย ให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ อีกทั้ง ล่าสุดได้มีการปรับลดคณะอนุกรรมการเหลือ 30 คณะจากเดิมที่มีอยู่กว่า 60 คณะ และลดองค์ประกอบให้เหลือคณะละ 10 คน พร้อม

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (8 เม.ย. 2558) ที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษได้มีมติเห็นชอบการทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ให้คงเหลือคณะอนุกรรมการอยู่ 30 คณะ จากเดิมที่มีอยู่กว่า 60 คณะ โดยมีองค์ประกอบคณะละไม่เกิน 10 คน

 

จากนั้น ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ และให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป และเห็นชอบวิธีการเชิญชวนเข้าร่วมและวิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และกรอบระยะเวลาในการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของร่างประกาศฯ รวมถึงรับทราบแผนการดำเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยของสำนักงาน กสทช.

Share this Article: