กสทช.เร่งแก้พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นฯ หาข้อสรุป 25 สค.นี้

กสทช.เร่งแก้พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นฯ เรียกประชุมคณะกรรมการบูรณาการหาข้อสรุป 25 ส.ค.นี้ ก่อนเสนอเข้าบอร์ดกทค.พิจารณา

 

 

 

สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 ส.ค.57 นี้ จะนัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อการพิจารณาแก้ไขวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ในมาตรา 45 เมื่อประชุมหาข้อสรุปได้แล้ว จะนำมติเสนอไปยังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ต่อไป ก่อนเสนอเข้าที่ประชุม กสทช.

 

ทั้งนี้ ยืนยันว่า การจัดสรรคลื่นนั้นมีหลายวิธีให้ดำเนิการ ไม่ได้มีเฉพาะการประมูลเท่านั้น ต้องคำนึงถึงปัจจัย ณ ปัจจุบันด้วย หากพูดว่าการจัดสรรคลื่นในกิจการโทรคมนาคมต้องใช้วิธีประมูลอย่างเดียวไปตลอด อาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ ซึ่งต่างชาติเองก็มองว่าการจัดสรรคลื่นของไทยยังขาดความยืดหยุ่น และหากไม่เร่งแก้กฎหมายก็อาจมีเรื่องร้องเรียนขึ้นอีก 

 

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุง ปรับแก้ครั้งนี้ ได้ดำเนินการสอดคล้องกับคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 94/2557 เรื่องการระงับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช. ชะลอการประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีคำสั่ง และให้ กสทช. ดำเนินการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง หรือแก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกกกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 

 

Share this Article: