กสทช.เผย ทีโอที-อสมท. กำลังยื้อคลื่นความถี่เพื่อใช้งานต่อ

กสทช.เผย ทีโอที-อสมท. ยื้อคลื่นความถี่ โดยไม่ยอมคืนมาเพื่อให้ปรับปรุง และยังขอใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวเหล่านั้นต่อไป

พล.อ.ต. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิกาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) เปิดเผยว่า  ขณะนี้ผลการทบทวนการปรับปรุงตารางคลื่นความถี่แห่งชาติ อยู่ระหว่างการนำเสนอที่ประชุม กสทช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนของการเปิดเวทีรับฟังความเห็นสาธารณะ หรือ ประชาพิจารณ์ และนำไปสู่การใช้เป็นแผนแม่บทคลื่นความถี่ในอนาคต  ทั้งนี้ การปรับปรุงตารางคลื่นความถี่ดังกล่าว เพื่อให้มีการใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งปัจจุบันคลื่นความถี่หลายช่วงยังมีความทับซ้อนกันระหว่างกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

สำหรับคลื่นความถี่ที่สำคัญและทับซ้อนการใช้งาน คือ ย่านความถี่ 700 เมกะเฮิตร์ซ ,2300 เมกะเฮิตร์ซ และ 2600 เมกะเฮิตร์ซ ซึ่งคลื่นความถี่ 2300 เมกะเฮิตร์ซ บริษัท ทีโอที จกัด (มหาชน)  เป็นผู้ใช้งานอยู่นั้น เป็นการอนุญาตให้ใช้ปีต่อปี โดยบมจ.ทีโอทีใช้ให้บริการโทรศัพท์ทางไกลชนบท อีกส่วนใช้ในกิจการเพื่อความมั่นคง โดยกองทัพเป็นผู้ใช้งาน ขณะที่คลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิตรซ์ ปัจจุบันบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ใช้งานในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 28-29 ต.ค.57 ที่ผ่านมาได้มีการหารือถึงแนวทางการปรับปรุงการใช้คลื่นในย่านดังกล่าว ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะโยกย้ายการใช้งานจาก 2300 เมกะเมกะเฮิตร์ซ และ 2600 เมกะเฮิตร์ซ ไปอยู่ในคลื่นย่าน 2200 เมกะเฮิตร์ซ ดยใช้เวลาโอนย้าย 5 ปี หลังจากประกาศใช้  ซึ่งบมจ.ทีโอที และบมจ.อสมท ยังคงยืนยันที่จะใช้งานในคลื่นความถี่เดิมต่อไป

ส่วนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิตร์ซนั้น ปัจจุบันใช้ในกิจการโทรทัศน์ระบบอนาล็อก ดังนั้นเมื่อระบบโทรทัศน์ของประเทศไทยได้ก้าวสู่ระบบดิจิตอลแล้ว จึงได้เตรียมการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นไปอยู่ในย่าน 470-510 เมกะเฮิตร์ซ  ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนโยกย้ายการใช้คลื่นดังกล่าว  และปัจจุบันคลื่นความถี่ย่าน 470 เมกะเฮิตร์ซ บมจ.ทีโอที ก็ยังคงใช้งานอยู่ด้วย ดังนั้นความทับซ้อนของการใช้คลื่นความถี่ทั้งหมด รวมถึงแผนการปรับปรุงตารางการใช้คลี่นดังกล่าว จะต้องเสนอให้ที่ประชุม กสทช.ให้ความเห็นชอบพิจารณาตามกรอบกฎหมาย

Share this Article: