กสทช. รับรางวัลหน่วยงานต้นเเบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค สำนักงาน กสทช. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 ระดับดีมาก

พล.อ.ต. ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค สำนักงาน กสทช. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 ระดับดีมากจาก สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2557 ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

Share this Article: