กสทช. จับมือ บมจ.กสท.และชมรมผู้ประกอบการเคเบิ้ลฯ หาทางรอดอนาล็อคสู่ยุคดิจิตอล

กสทช. จับมือร่วม บมจ. กสท. และชมรมผู้ประกอบกิจการโครงข่ายเคเบิลทีวีและดาวเทียม หาทางออกให้เคเบิลรายเล็กสามารถแข่งขันได้ พร้อมเปลี่ยนผ่านบริการเคเบิลท้องถิ่นในระบบ อนาล็อคไปสู่ระบบดิจิตอล

ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ดำเนินโครงการ 3 ประสาน เป็นโครงการประสานความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. (NBTC)  บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (CAT) และชมรมผู้ประกอบกิจการโครงข่ายเคเบิลทีวีและดาวเทียม (CABSAT)  เพื่อช่วยผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ (LCO)ขนาดเล็กและขนาดกลางเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถปรับตัว เข้าสู่ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายเปลี่ยนผ่านการให้บริการสัญญาณเคเบิลทีวี ของ จากการให้บริการในระบบ อนาล็อคไปสู่ระบบดิจิตอล

 

“โครงการนี้ ช่วยให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ทั้งผู้ประกอบการดาวเทียม เคเบิล มีการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันพัฒนากิจการเคเบิลท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น จะทำให้เกิดเป็นโครงข่ายเคเบิลท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค เหมือนที่เกาหลี และไต้หวัน ทำสำเร็จมาแล้ว ในขณะเดียวกันเป็นการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ อย่าง กสท.โทรคมนาคม ให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และไม่ซ้ำซ้อน เป็นการเพิ่มศักยภาพภาพการแข่งขันในตลาด ของ กสท.โทรคมนาคมด้วย”

 

นอกจากนี้ ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ยังมีการจัดสัมมนาในหัวข้อ งาน "CAT จะ "รุ่ง" เคเบิลท้องถิ่น จะรอด ได้อย่างไร" โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เช่น  ดร. วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ (ที่ปรึกษา กสทช.) ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิ (กรรมการ CAT)  คุณเกษม อินทร์แก้ว (อดีตนายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย) ณ กสท โทรคมนาคม ถ.แจ้งวัฒนะ

Share this Article: