กสทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NBTC/ITU Workshop on Roadmap for Introduction of Digital Terrestrial Radio Services in Thailand”

สำนักงาน กสทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NBTC/ITU Workshop on Roadmap for Introduction of Digital Terrestrial Radio Services in Thailand”

 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NBTC/ITU Workshop on Roadmap for Introduction of Digital Terrestrial Radio Services in Thailand ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

 ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “NBTC/ITU Workshop on Roadmap for Introduction of Digital Terrestrial Radio Services in Thailand” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลให้แก่ผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงภาครัฐและเอกชน 33 หน่วยงานรวมทั้งนักวิชาการจาก 18 สถาบันการศึกษา บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 20 บริษัท และผู้ที่สนใจในกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล โดยการจัดอบรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินการโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบดิจิตอลกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ “Project on Roadmap Development for Digital Terrestrial Radio Broadcasting Roll Out in Thailand” เพื่อจัดทำแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศไทย สำหรับหัวข้อการบรรยายที่สำคัญ อาทิ Transition from Analogue to Digital Terrestrial Radio Broadcasting, DAB Global Developments, Digital Radio Options for Thailand และ DAB Network architecture and System Equipment

ผศ.ดร. ธวัชชัย กล่าวว่า จากรายงานผลการศึกษาแผนการเริ่มระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศไทย (Roadmap for the Introduction of Digital Terrestrial Radio Services in Thailand) สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ ITU เป็นผู้จัดทำขึ้น เป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ที่ได้กำหนดตัวชี้วัดด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงที่สำคัญ คือ ให้มีนโยบายและแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิตอลภายใน 2 ปี ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับภารกิจต่อเนื่องอื่น ๆ เพื่อให้สามารถเริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลได้ภายใน 4 ปี เพื่อศึกษาในด้านการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล มาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล สภาพตลาดของกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของต่างประเทศ รวมทั้งสำรวจความพร้อมและความหลากหลายของเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลทั่วโลกนั้น

รายงานฉบับนี้มี ข้อเสนอแนะให้เลือกใช้มาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU-R BS.1114 System A (DAB+) เป็นมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศไทย โดยใช้งานความถี่ในย่านความถี่สูงมากแบนด์สาม (VHF Band III) เนื่องจากจะมีความถี่ในย่านดังกล่าวว่างลงหลังจากที่ยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกในอนาคต และจากการเปรียบเทียบในด้านประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลรวมทั้งด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายการลงทุนของแต่ละมาตรฐานแต่ละระบบ พบว่ามาตรฐานDAB+ เป็นระบบมีประสิทธิภาพการใช้งานคลื่นความถี่มากที่สุด เนื่องจากสามารถส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงได้หลายรายการพร้อมกัน ประกอบกับปัจจุบันมาตรฐาน DAB+ เป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมในเชิงพาณิชย์หลายประเทศให้การรับรองเป็นมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล อาทิ ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร นอร์เวย์เดนมาร์ก และเยอรมัน เป็นต้น รวมถึงความแพร่หลายของเครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอลมาตรฐาน DAB+ และราคาที่ต่ำกว่ามาตรฐานอื่น ๆ 

นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังมีข้อเสนอแนะแนวทางการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้

 ระยะที่ 1 หรือแผน A (สำหรับระยะสั้น) ช่วงการทดลองหรือทดสอบการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล

ระยะที่ 2 หรือแผน B (สำหรับระยะยาว) เมื่อมีการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกในย่าน VHF Band III และเริ่มกระบวนการออกใบอนุญาตปัจจุบันย่านความถี่ VHF Band III ใช้ในกิจการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ซึ่งภายหลังที่กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเริ่มออกอากาศบนย่านความถี่ UHF Band IV/V และเริ่มยุติการอออากาศสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเดิมบนย่านความถี่ VHF Band III จะสามารถนำคลื่นความถี่มาจัดสรรใช้เพื่อรองรับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

Share this Article: